Rijke oogst dialoog City Deal Klimaatadaptatie

Tijdens de City Deal bijeenkomst van 13 februari voerden deelnemers van de City Deal Klimaatadaptatie een vruchtbare dialoog met een aantal belangrijke sleutelspelers in de vastgoed sector en infra & energienetwerken. Beiden voeren stresstesten uit voor klimaatadaptatie, maar spreken elkaar doorgaans niet. Ze staan voor dezelfde risico’s van uitval, schade en gezondheid door toenemende wateroverlast, hitte en droogte in stedelijk en landelijk gebied. Rond verschillende gesignaleerde knelpunten op lokaal en nationaal niveau verkenden de deelnemers oplossingen en benoemden een aantal acties. Samen met coördinatoren van de City Deal faciliteerde NextGreen deze dialoog. Lees meer

Ambitieuze agenda voor méér impact op de nationale daken

NextGreen werkt – samen met Stroom en Onderstroom – het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2023 uit. Daarin benadrukken de 45 partner overheden, bedrijven en kennisinstellingen het belang van een multifunctionele inrichting van het dakenlandschap om méér impact te maken dan alleen via de huidige run op daken voor zonnepanelen. Ook voor de natuur, hittestress, wateroverlast, gezondheid en druk op ruimtegebruik biedt ons dakenlandschap oplossingen. Lees meer

Finance sessies Madrid – EU Business & Nature Summit

Banken en investeerders pakken in toenemende mate hun rol om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en de curve om te buigen naar herstel. Tijdens de EU Business & Nature Summit (EBNS) in Madrid faciliteerde NextGreen twee finance sessies, met onder ander bijdragen van de ASN Bank, CDC Biodiversité, Triodos Bank Spanje, OECD, IUCN, UNEP-WCMC, Global Reporting Initiative, ACCA, Trucost-S & P en CREM.

Met overwogen investeringskeuzes kunnen financiële instellingen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de natuur. Lees meer

Factsheets klimaatadaptatie borgen op privaat terrein

We krijgen ook op privaat terrein steeds meer te maken met het veranderende klimaat, met extreme hoosbuien en langere periodes van hitte en droogte. De effecten daarvan zijn in de steden (met pieken) duidelijk merkbaar. Er zijn gelukkig diverse mogelijkheden om als gemeente of waterschap klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren. Lees meer

Van Deal naar Plan

Op 13 mei, tijdens de feestelijke afsluiting, presenteerde Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken, zetten ze de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven de Handreiking Natuurdaken. Ook ijveren ze voor financiële prikkels zoals hypotheekrentekorting en een duurzamer belastingsysteem. NextGreen begeleidt deze samenwerking sinds de haalbaarheidsfase in 2013 samen met Stroom en Onderstroom.

Overhandiging van het Legacy document in Nieuwspoort Den Haag met vlnr Peter Glas (Deltacommissaris), Egbert Roozen (voorzitter Green Deal Groene Daken en directeur Brancheorganisatie VHG) en Kasper Spaan (bestuurslid Green Deal Groene Daken en adviseur Waternet).

Lees meer

Celebrate Diversity

‘Celebrate Diversity’, een basisprincipe voor robuustheid en veerkracht in de natuur, inspireert mij sinds ik het derde ontwerpprincipe van Cradle2Cradle leerde kennen bij het begeleiden van de Leercommunity C2C in 2010. Mijn huidige werk rond biodiversiteit leert me over het belang van diversiteit van genen en soorten. En hoe deze te versterken door gebieden te verbinden zodat populaties door genetische uitwisseling robuuster worden. Dit ecologische principe leert ons om de diversiteit aan perspectieven en ideeën te vieren, samen maken ze een duurzame transitie sterker, bevestigde een recente Workshop Transitieperspectieven.

Lees meer

Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Op 28 maart werd aan Donné Slangen, directeur Natuur bij het ministerie van LNV, de Handreiking Natuurdaken uitgereikt. Deze handreiking gaat over dakopbouw, planten en voorzieningen om vogels, vlinders, bijen en andere soorten te helpen met voedsel, veiligheid en voortplanting. Samengesteld door Green Deal Groene Daken partners, met procesbegeleiding en advies van NextGreen.

Rechts: Wilco van Heerwaarden (BTL Groep en Green Deal Groene Daken) overhandigt de Handreiking Natuurdaken aan Donné Slangen (directeur Natuur en plaatsvervangend DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV). Foto: Merlijn Michon

Lees meer

Pilots Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Het impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’ van werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken groeit door naar een nieuwe ‘Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Dit doen zij met nieuwe partners en in samenwerking met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De Alliantie wil inwoners en bedrijven stimuleren om hun tuin en gebouw klimaatadaptiever in te richten en richt zich op leren door middel van pilots. Zo streven zij ernaar om samen de prikkels verder te ontwikkelen.

Om de wezenlijke werking van de verschillende financiële prikkels voor klimaatadaptatie verder te onderzoeken en ontwikkelen, wordt de Alliantie ingericht met pilots en bijbehorende dwarsdoorsnijdende werkgroepen. Deze werkgroepen verdiepen zich in gezamenlijke onderzoeksthema’s en verrichten waar nodig zelf onderzoek.

Decentrale overheden kunnen voor de periode 2019-2020 een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk voor inhuur van expertise bij de uitvoering van pilots ‘financiële prikkels’.

Op 6 juni komt de Alliantie bij elkaar om de pilots aan te scherpen en samen de agenda voor de verschillende werkgroepen te bepalen. Geïnteresseerde overheden melden zich aan via een e-mail aan info@nextgreen.nl.

 

Aan de Alliantie Financiële Pikkels voor klimaatadaptatie gingen vooraf:

Lees meer:

Businesscase, participatie en Infranatuur aanbesteden

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Omdat Nederland over een uitgebreid en dicht infrastructuurnetwerk beschikt, is het belangrijk om juist daar te zorgen voor meer biodiversiteit. Binnen de Green Deal Infranatuur hebben diverse partijen deze potentie verder onderzocht en benut. Er zijn handreikingen gemaakt om biodiversiteit mee te nemen in aanbestedingen, omgevingsmanagement en businessmodellen.

Lees meer

Engelstalige factsheet Facts&Values

Op veler verzoek is een Engelse versie gemaakt van de in september uitgebrachte Facts&Values Groenblauwe daken, oftewel factsheet ‘Facts and Values Green-Blue Roofs’. Op de factsheet vind je onder andere meetbare effecten over het vasthouden van water, de luchtzuiverende werking, de energiebesparing en de geluidsreductie van groene daken.

Green Deal partners gebruiken de factsheet met infographic om aan klanten en andere geïnteresseerden de kwantitatieve baten van groene daken duidelijk te maken. NextGreen heeft het werkspoor Facts and Values dat de factsheet samenstelde begeleid.