11 Nieuwe ondertekenaars Pledge

Met 11 nieuwe ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge ronden we 2020 af met 37 financiële instellingen uit 13 verschillende landen. Dit vierden we tijdens de European Business and Nature Summit (EBNS) op 9 December 2020.

Tijdens de openingssessie op 9 december verwelkomden we de 11 nieuwe ondertekenaars, met een bemoedigende opening door de Europese Commissaris van Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie Mairead McGuinness en keynotes van CIO’s van Allianz France, Federated Hermes en Deutsche Bank.

Lees meer

Klimaatadaptatie en de financiële sector

Welke rol spelen financiële instellingen in het klimaatbestendig inrichten van Nederland en welke kansen liggen er in samenwerking met overheden? NextGreen sprak samen met de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) 20 financiële instellingen en overheden voor een analyse van het speelveld.

Lees meer

Guidance Biodiversiteit voor financiële sector

Samen met financiële instellingen en de Horde Advies maakte NextGreen een Guidance bij de Finance for Biodiversity Pledge. De Finance@Biodiversity Community die deze Pledge initieerde, had behoefte aan een overzicht van ontwikkelingen en bronnen. Het overzicht gaat kort in op de risico’s en kansen voor financiële instellingen op het gebied van biodiversiteit en geeft een toelichting per commitment. De Pledge ondertekenaars committeren zich aan Samenwerking, Engagement, Impact assessment, het stellen van Doelen en Rapportage over hun bijdrage aan biodiversiteit, uiterlijk in 2024.

Lees meer

Model voor beslisondersteuning

Daktuin Maandag Rotterdam Blaak. Ontwerp en aanleg: Boekel Tuin en Landschap

Om gemeenten en waterschappen te helpen bij het bepalen van hun beleidsmix om klimaatadaptatie op privaat terrein te stimuleren, maakt de werkgroep beslisondersteuning een raamwerk.

Het aantal beleidsinstrumenten dat gemeenten of waterschappen kunnen inzetten om klimaatadaptatie op privaat terrein te stimuleren is groot. Het aantal digitale tools die de keuze tussen deze instrumenten moeten vergemakkelijken, is zelfs nog groter. Daarom werkt de werkgroep beslisondersteuning aan een overkoepelend raamwerk waarin deze tools op een gestructureerde manier bij elkaar worden gebracht.

Lees meer

Lancering Finance for Biodiversity Pledge

Op 25 september om 15.00 uur lanceren 26 financiële instellingen hun Finance for Biodiversity Pledge tijdens de Nature for Life Hub van de Verenigde Naties. Mis het niet! In deze Pledge verplichten banken, investeerders en andere financiële instellingen zichzelf ertoe om de komende jaren met biodiversiteit aan de slag te gaan. Ze roepen tegelijkertijd andere financiële instellingen en staatshoofden op om zich bij hen aan te sluiten om samen het wereldwijde biodiversiteitsverlies te keren.

Achter de schermen van NextGreen wordt samen met Anita de Horde hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze historische gebeurtenis. De nieuwe website staat online en een filmmaker maakt video’s met CEO statements voor de lancering.

Lees meer

NextGreen ondertekent Green Recovery statement

Samen met ruim 250 bedrijven heeft NextGreen het Green Recovery Statement getekend dat vandaag officieel is overhandigd aan het kabinet. Gezamenlijk pleiten we ervoor om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen en pleiten we daarmee voor een groen en sociaal herstel.

Het Green Recovery Statement is een gezamenlijke oproep uit het bedrijfsleven aan de Nederlandse overheid om duurzaamheid en inclusiviteit als uitgangspunt te nemen voor de herstelplannen in Nederland en Europa. Juist nú met het oog op bespreking van de EU Green Deal / Green Recovery in de Europese Raad vandaag (19 juni 2020).

NextGreen ondertekende het Green Recovery Statement met de quote: Lees meer

Inventarisatie financiële sector en klimaatadaptatie van start

De komende maanden werkt NextGreen – in opdracht van het Samen Klimaatbestendig – aan een inventarisatie van initiatieven die momenteel spelen op het gebied van klimaatrisico’s en klimaatbestendigheid binnen de financiële sector. Het doel is om te komen tot een helder overzicht met de huidige ontwikkelingen en te inventariseren welke volgende stappen financiële instellingen willen en kunnen ontwikkelen richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven om hun beleid en projecten (verder) klimaatadaptief in te steken. Lees meer

Nationaal Daken Plan: online kick-off en werksessies speerpunten

14 mei 2020: Online kick-off met ruim 50 partners en bestuursoverdracht van Green Deal Groene Daken naar Nationaal Daken Plan

Online kick-off en bestuursoverdracht 

Samen met ruim 50 partners beleefden we op 14 mei een feestelijke en online kick-off van het Nationaal Daken Plan (NDP)! Een fysieke bijeenkomst zat er vanwege coronatijd even niet in, maar vrijwel alle partners waren aanwezig tijdens de online kick-off! Het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2024 werd gepresenteerd door het nieuwe bestuur van het NDP met focus op de 4 speerpunten waarmee de NDP-partners gezamenlijk het dakenlandschap willen vergroenen en tegelijkertijd inzetten voor andere duurzame doelen, zoals Lees meer

SDG-Afwegingskader omgevingsvisie

Hoe weeg je de schaarse ruimte voor de energietransitie, gezondheid en natuur tegen elkaar af binnen de omgevingsvisie? De implementatie van de Omgevingswet vraagt van gemeenten om integraal te kijken naar de fysieke leefomgeving en samenhang te beschrijven. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begeleidde NextGreen werksessies met vier gemeenten om vanuit hun praktijkervaringen tot een afwegingskader te komen met de 17 Sustainable Development Goals als uitgangspunt.

Lees meer

Drie nieuwe pilots versterken samenwerking

Alliantie financiële prikkels vergroenen belastingen subsidies

Onttegeldiensten, communicatieboodschappen en afwegingen voor een goede beleidsmix staan centraal in de drie nieuwe pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie. De (deels) nieuwe partners versterken hiermee het werk van de Alliantie Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie.

Inwoners en bedrijven kunnen maatregelen nemen om de eigen omgeving klimaatbestendiger te maken. Zoals het aanleggen van een groen dak of een regenwaterhergebruiksysteem. Maar op welke wijze kun je inwoners en bedrijven nu het beste stimuleren om dit ook te doen? Lees meer