Analyse finance en klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken: welke rol spelen financiële instellingen?’ toont een analyse met kansen voor verdere samenwerking met overheden. De analyse en overzicht van vele bronnen is gemaakt op basis van 20 gesprekken met financiële instellingen en overheden en aanvullend deskresearch.

Lees meer

‘Climate Resilient City’ documentaire belicht rol banken en verzekeraars

Op 25 en 26 januari werd in Nederland de tweede internationale Klimaatadaptatie-top gehouden. Tijdens dit online event ging de documentaire The Climate Resilient City Explained in première. NextGreen leverde input voor deze documentaire vanuit haar verkenning van de rol van financiële instellingen in klimaatadaptatie.

De documentaire laat in 25 minuten zien hoe steden klimaatbestendig ingericht kunnen worden. Ze doet dit aan de hand van voorbeelden en lessen uit Nederlandse steden die met deze documentaire samen de City Deal Klimaatadaptatie afronden. De getoonde verhalen benadrukken het belang van samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincie, Rijksoverheid, burgers, bedrijven en financiële instellingen. Dit is helemaal in lijn met de resultaten van de verkenning die NextGreen doet met Samen Klimaatbestendig.

Lees meer

Dakenvisie gemeente Utrecht

Foto: Jan Knoop

Gemeente Utrecht heeft NextGreen gevraagd om hen te begeleiden bij het opstellen van een dakenvisie in 2021. Met ‘Geen dak onbenut’ in 2050 als streven werkt de gemeente aan een ‘Duurzame Daken Ambitie’. Vertrekkend vanuit de verschillende beleidsdoelstellingen, moet er een concrete ambitie komen voor de duurzame inrichting van het dakenlandschap. Op basis van interne overeenstemming en het betrekken van de verschillende stakeholders in de stad wordt gekeken hoe en waar de nieuwe energiedaken, groenblauwe daken, natuurdaken en combinatiedaken het beste kunnen bijdragen aan het verminderen van hittestress en wateroverlast, en tegelijkertijd bijdragen aan biodiversiteit en energieproductie. Verder moet het ambitiedocument ook handvatten bieden voor de gezamenlijke uitvoering, zoals het vormgeven van de mix aan beleidsinstrumenten en vernieuwende manieren voor financiering.

Lees meer

11 Nieuwe ondertekenaars Pledge

Met 11 nieuwe ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge ronden we 2020 af met 37 financiële instellingen uit 13 verschillende landen. Dit vierden we tijdens de European Business and Nature Summit (EBNS) op 9 December 2020.

Tijdens de openingssessie op 9 december verwelkomden we de 11 nieuwe ondertekenaars, met een bemoedigende opening door de Europese Commissaris van Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie Mairead McGuinness en keynotes van CIO’s van Allianz France, Federated Hermes en Deutsche Bank.

Lees meer

Klimaatadaptatie en de financiële sector

Welke rol spelen financiële instellingen in het klimaatbestendig inrichten van Nederland en welke kansen liggen er in samenwerking met overheden? NextGreen sprak samen met de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) 20 financiële instellingen en overheden voor een analyse van het speelveld.

Lees meer

Guidance Biodiversiteit voor financiële sector

Samen met financiële instellingen en de Horde Advies maakte NextGreen een Guidance bij de Finance for Biodiversity Pledge. De Finance@Biodiversity Community die deze Pledge initieerde, had behoefte aan een overzicht van ontwikkelingen en bronnen. Het overzicht gaat kort in op de risico’s en kansen voor financiële instellingen op het gebied van biodiversiteit en geeft een toelichting per commitment. De Pledge ondertekenaars committeren zich aan Samenwerking, Engagement, Impact assessment, het stellen van Doelen en Rapportage over hun bijdrage aan biodiversiteit, uiterlijk in 2024.

Lees meer

Model voor beslisondersteuning

Daktuin Maandag Rotterdam Blaak. Ontwerp en aanleg: Boekel Tuin en Landschap

Om gemeenten en waterschappen te helpen bij het bepalen van hun beleidsmix om klimaatadaptatie op privaat terrein te stimuleren, maakt de werkgroep beslisondersteuning een raamwerk.

Het aantal beleidsinstrumenten dat gemeenten of waterschappen kunnen inzetten om klimaatadaptatie op privaat terrein te stimuleren is groot. Het aantal digitale tools die de keuze tussen deze instrumenten moeten vergemakkelijken, is zelfs nog groter. Daarom werkt de werkgroep beslisondersteuning aan een overkoepelend raamwerk waarin deze tools op een gestructureerde manier bij elkaar worden gebracht.

Lees meer

Lancering Finance for Biodiversity Pledge

Op 25 september om 15.00 uur lanceren 26 financiële instellingen hun Finance for Biodiversity Pledge tijdens de Nature for Life Hub van de Verenigde Naties. Mis het niet! In deze Pledge verplichten banken, investeerders en andere financiële instellingen zichzelf ertoe om de komende jaren met biodiversiteit aan de slag te gaan. Ze roepen tegelijkertijd andere financiële instellingen en staatshoofden op om zich bij hen aan te sluiten om samen het wereldwijde biodiversiteitsverlies te keren.

Achter de schermen van NextGreen wordt samen met Anita de Horde hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze historische gebeurtenis. De nieuwe website staat online en een filmmaker maakt video’s met CEO statements voor de lancering.

Lees meer

NextGreen ondertekent Green Recovery statement

Samen met ruim 250 bedrijven heeft NextGreen het Green Recovery Statement getekend dat vandaag officieel is overhandigd aan het kabinet. Gezamenlijk pleiten we ervoor om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen en pleiten we daarmee voor een groen en sociaal herstel.

Het Green Recovery Statement is een gezamenlijke oproep uit het bedrijfsleven aan de Nederlandse overheid om duurzaamheid en inclusiviteit als uitgangspunt te nemen voor de herstelplannen in Nederland en Europa. Juist nú met het oog op bespreking van de EU Green Deal / Green Recovery in de Europese Raad vandaag (19 juni 2020).

NextGreen ondertekende het Green Recovery Statement met de quote: Lees meer

Inventarisatie financiële sector en klimaatadaptatie van start

De komende maanden werkt NextGreen – in opdracht van het Samen Klimaatbestendig – aan een inventarisatie van initiatieven die momenteel spelen op het gebied van klimaatrisico’s en klimaatbestendigheid binnen de financiële sector. Het doel is om te komen tot een helder overzicht met de huidige ontwikkelingen en te inventariseren welke volgende stappen financiële instellingen willen en kunnen ontwikkelen richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven om hun beleid en projecten (verder) klimaatadaptief in te steken. Lees meer