NextGreen B.V., gevestigd aan de Kennemerstraatweg 464, units 1.48 en 1.50, 1851 NG te Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

NextGreen B.V.
Kennemerstraatweg 464
Units 1.48 en 1.50
1851 NG Heiloo
06 12634071

info@nextgreen.nl
www.nextgreen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

NextGreen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

Bij een bezoek aan onze website:

 • Een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe u als bezoeker onze website gebruikt (cookie).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nextgreen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NextGreen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van onze betaling
 • Verzenden van onze nieuwsupdate
 • NextGreen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Dit stoelt op de grondslagen ‘Uitvoering van de overeenkomst’ en ‘ Toestemming’.

Geautomatiseerde besluitvorming

NextGreen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NextGreen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet vereist.

 • Personeelsgegevens worden maximaal 2 jaar bewaard. Uitgezonderd hiervan zijn loonbelastingverklaringen en identiteitsbewijzen. Deze worden 5 jaar bewaard.
 • Sollicitatiegegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Uitzondering hierop is wanneer er toestemming gevraagd word om de gegevens langer te bewaren voor een mogelijke passende functie op een later tijdstip. In dit geval worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard.
 • Salarisafspraken, arbeidsvoorwaarden en gegevens gekoppeld aan de debiteuren- en crediteurenadministratie worden 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

NextGreen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NextGreen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

NextGreen heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met de volgende bedrijven:
Dropbox, MailChimp, TimeChimp, Basecone, Datumprikker, Microsoft office, Google Analytics

NextGreen heeft verwerkingsverantwoordelijken overeenkomsten afgesloten met de volgende bedrijven:
Stroom en Onderstroom, Anita de Horde, Virtual Assistant Vera Wong

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NextGreen maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Zie voor meer informatie de cookieverklaring op deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NextGreen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nextgreen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NextGreen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NextGreen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met NextGreen op via info@nextgreen.nl.

Wijzigingen
NextGreen houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Daarom wordt u aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig op de website te controleren.

Heiloo, versie 15 april 2019