Alliantie Financiële Prikkels (2019 – 2021)

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

De ‘Alliantie Financiële Prikkels voor klimaatadaptatie’ is in 2019 opgericht binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, zodat gemeenten, waterschappen en provincies kunnen leren van de pilots waarin financiële prikkels worden ontwikkeld en toegepast. Vier pilots ontvingen in april 2019 een financiële bijdrage, om te werken aan de volgende onderwerpen:

 • Son en Breugel: duurzame rioolheffing
 • Rotterdam: institutionele partijen betrekken bij een klimaatbestendige inrichting bij nieuwbouw en renovatie
 • Rucphen: subsidie en communicatie om bewoners te stimuleren om hemelwater af te koppelen
 • Dordrecht: financiële prikkels voor bedrijventerreinen

In april 2020 startten nog drie pilots:

 • Amsterdam-West: onttegeldiensten in combinatie met maximaal verhardingspercentage
 • Nissewaard: testen van verschillende communicatiestrategieën richting woningeigenaren
 • Noord-Veluwe: particulieren stimuleren met een mix van communiceren, faciliteren, financieren en wet- en regelgeving

Daarnaast werkte de gemeente Enschede aan een besluitvormingsproces rond de duurzame rioolheffing

Binnen de Alliantie hebben de deelnemende gemeenten en waterschappen in drie werkgroepen ervaringen en kennis gedeeld en onderzoek gedaan. De werkgroepen richtten zich op

(1) Effectiviteit en gedrag,

(2) Monitoring en toetsing

(3) Beslisondersteuning.

NextGreen verzorgde samen met Stroom en Onderstroom het algemeen procesmanagement van de Alliantie, en begeleidde de werkgroep Beslisondersteuning.

Partners

 • Gemeenten: Amsterdam, Delft, Dordrecht, Enschede, Harderwijk, Nissewaard, Rotterdam, Rucphen, Son en Breugel
 • Waterschappen: Aa en Maas, de Dommel, Hoogheemraadschap Delfland
 • Ondersteuning pilots en werkgroepen: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bureau Binnentuinen, Behavioural Insights, Inspire to Act

Doel

 • Ontwikkelen en toepassen van financiële prikkels voor klimaatadaptatie
 • Op basis van pilots ervaringen delen en samen inzichten consolideren

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Faciliteren leerproces pilots
Samen met Stroom en Onderstroom

Voorafgaand project

Vergroenen belastingen

Resultaten en meer…