Overzicht ‘finance en biodiversiteit’ initiatieven

Twaalf verschillende initiatieven over ‘finance en biodiversiteit’ – een nieuw overzicht laat nu zien wie waarmee bezig is. Samen met de ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge, de Finance@Biodiversity Community, UNEP FI en PRI, maakten we een overzicht van de belangrijkste initiatieven voor financiële instellingen op het gebied van biodiversiteit. Het overzichtsdocument laat de onderwerpen zien waar ieder initiatief aan werkt, alsook de geplande activiteiten en producten voor 2021-2022, publicaties en contactinformatie. Het overzicht werd gelanceerd op 1 april, tijdens het webinar over meetmethoden voor biodiversiteit.

Het momentum voor biodiversiteit groeit snel binnen de financiële sector, en daarmee groeit ook het aantal initiatieven, netwerkorganisaties en platforms rondom dit onderwerp. Samen met UNEP FI en PRI wilden de ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge en de leden van de Finance@Biodiversity Community financiële instellingen inzicht geven in welke initiatieven er zijn en wie wat doet. Het doel is om hiermee ook synergiën te benutten en samenwerking te versnellen – ook met de nieuwe Finance for Biodiversity Foundation.

De twaalf initiatieven die in het overzicht staan:

 • Finance@Biodiversity Community (F@B) onderdeel van het EU Business@Biodiversity Platform
 • Finance for Biodiversity Pledge en Foundation (FfB)
 • Principles for Responsible Investment (PRI)
 • Principles for Responsible Banking (PRB), Principles for Sustainable Insurance (PSI) en Investment Leadership Platform (ILP) onderdeel van UNEP FI
 • Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)
 • Finance for Biodiversity Initiative (F4B)
 • Science Based Targets Network (SBTN)
 • Aligning accounting approaches for nature (Align)
 • Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)
 • Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure (ENCORE)
 • Consortium for Biodiversity Footprint (CBF)
 • Coalition for Private Investment in Conservation (CPIC)

Een overzichtstabel laat zien op welke onderwerpen ieder initiatief zich richt, en wie er mee kan doen. Ook namen we voor ieder initiatief een samenvattende factsheet op.

Omdat de beweging rondom biodiversiteit zich snel ontwikkelt, gaan we dit overzichtsdocument ieder kwartaal bijwerken. Feedback en input om mee te nemen in volgende updates kunt u sturen naar info@financeforbiodiversity.org.

Download het Overview of initiatives for financial institutions

Lees meer op de projectpagina Finance for Biodiversity Pledge

Lees meer op de projectpagina EU Finance@Biodiversity Community

Bekijk het 1 April webinar ‘Launch guide on biodiversity measurement approaches’

Nieuwe stichting ‘Finance for Biodiversity Foundation’

Zes maanden na de lancering van de Finance for Biodiversity Pledge is de Stichting ‘Finance for Biodiversity Foundation’ opgericht. Deze stichting heeft tot doel om de oproep tot actie en de samenwerking tussen ondertekenaars van de Pledge te ondersteunen. Het doel van de oproep aan overheden en samenwerking is om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit uiterlijk in 2030 om te buigen naar herstel. De nieuwe stichting wil de samenwerking rondom de commitments in de Pledge versnellen.

Lees meer

Dialoog voor gezamenlijke oplossingen

‘Alleen samen’, het klinkt inmiddels al te bekend, toch is het de enige toekomstbestendige weg om crises het hoofd te bieden. Binnen NextGreen werken we daarom graag met de dialoog zoals de Joodse filosoof Martin Buber deze aanreikt.

Voor Buber is gelijkwaardigheid in relaties een essentiële basis voor een vruchtbare samenwerking. Een kernwoord bij hem is de dialoog. In een dialoog zijn spreken en luisteren met elkaar in balans en is er aandacht voor woord en wederwoord. In dit samenspel ontstaat verbinding met diepere bronnen van de gesprekspartners. Wijsheid die verborgen lag, kan ontdekt worden in het samen spreken en luisteren. In de tussenruimte van het samen zoeken naar antwoorden komt creativiteit los en ontstaan inzichten waarop samen verder gebouwd kan worden. Zo wordt 1 + 1 samen 3.

Lees meer

Update rapport financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Met het recente beeldverhaal ‘Finance en klimaatadaptatie’ vonden we het tijd om onze eerdere inventarisatie ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ uit 2018 bij te werken. We hebben de weblinks weer kloppend gemaakt en voegden enkele nieuwe voorbeelden toe. Naast de aanleiding van de publicatie van het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken – welke rol spelen financiële instellingen?’ waarin we naar het inventarisatierapport financiële prikkels verwijzen, blijkt ook het aanstaande model beslisondersteuning financiële prikkels voor overheden baat te hebben bij een update.

Lees meer

Finance gids over meten van biodiversiteit

Samen met de EU Finance@Biodiversity Community en de ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge hebben we een overzicht van meetmethoden voor biodiversiteit gemaakt voor financiële instellingen. Het wereldwijde verlies van biodiversiteit wordt steeds urgenter, en daarom zijn financiële instellingen op zoek naar manieren om voor hun investeringen hun impact op, en afhankelijkheid van, biodiversiteit te kwantificeren. De Guide on biodiversity measurement approaches geeft een beknopt overzicht van de meetmethoden die momenteel in gebruik en in ontwikkeling zijn. De gids wordt op 1 April, 14-15u, gepresenteerd in een webinar.

Lees meer

Analyse finance en klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken: welke rol spelen financiële instellingen?’ toont een analyse met kansen voor verdere samenwerking met overheden. De analyse en overzicht van vele bronnen is gemaakt op basis van 20 gesprekken met financiële instellingen en overheden en aanvullend deskresearch.

Lees meer

‘Climate Resilient City’ documentaire belicht rol banken en verzekeraars

Op 25 en 26 januari werd in Nederland de tweede internationale Klimaatadaptatie-top gehouden. Tijdens dit online event ging de documentaire The Climate Resilient City Explained in première. NextGreen leverde input voor deze documentaire vanuit haar verkenning van de rol van financiële instellingen in klimaatadaptatie.

De documentaire laat in 25 minuten zien hoe steden klimaatbestendig ingericht kunnen worden. Ze doet dit aan de hand van voorbeelden en lessen uit Nederlandse steden die met deze documentaire samen de City Deal Klimaatadaptatie afronden. De getoonde verhalen benadrukken het belang van samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincie, Rijksoverheid, burgers, bedrijven en financiële instellingen. Dit is helemaal in lijn met de resultaten van de verkenning die NextGreen doet met Samen Klimaatbestendig.

Lees meer

Dakenvisie gemeente Utrecht

Foto: Jan Knoop

Gemeente Utrecht heeft NextGreen gevraagd om hen te begeleiden bij het opstellen van een dakenvisie in 2021. Met ‘Geen dak onbenut’ in 2050 als streven werkt de gemeente aan een ‘Duurzame Daken Ambitie’. Vertrekkend vanuit de verschillende beleidsdoelstellingen, moet er een concrete ambitie komen voor de duurzame inrichting van het dakenlandschap. Op basis van interne overeenstemming en het betrekken van de verschillende stakeholders in de stad wordt gekeken hoe en waar de nieuwe energiedaken, groenblauwe daken, natuurdaken en combinatiedaken het beste kunnen bijdragen aan het verminderen van hittestress en wateroverlast, en tegelijkertijd bijdragen aan biodiversiteit en energieproductie. Verder moet het ambitiedocument ook handvatten bieden voor de gezamenlijke uitvoering, zoals het vormgeven van de mix aan beleidsinstrumenten en vernieuwende manieren voor financiering.

Lees meer

11 Nieuwe ondertekenaars Pledge

Met 11 nieuwe ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge ronden we 2020 af met 37 financiële instellingen uit 13 verschillende landen. Dit vierden we tijdens de European Business and Nature Summit (EBNS) op 9 December 2020.

Tijdens de openingssessie op 9 december verwelkomden we de 11 nieuwe ondertekenaars, met een bemoedigende opening door de Europese Commissaris van Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie Mairead McGuinness en keynotes van CIO’s van Allianz France, Federated Hermes en Deutsche Bank.

Lees meer

Klimaatadaptatie en de financiële sector

Welke rol spelen financiële instellingen in het klimaatbestendig inrichten van Nederland en welke kansen liggen er in samenwerking met overheden? NextGreen sprak samen met de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) 20 financiële instellingen en overheden voor een analyse van het speelveld.

Lees meer