COP15: belangrijk akkoord gesloten voor behoud en herstel biodiversiteit

Anne-Marie Bor van NextGreen kijkt met een positief gevoel terug op de Biodiversiteitstop in Montreal. Zij nam vanuit haar coördinerende rol in de Finance for Biodiversity Foundation deel aan de COP15 in Canada, met collega’s Anita de Horde en Natacha Boric en een delegatie van 26 internationale financiële instellingen. Op de top spraken de 190+ overheden af om uiterlijk in 2030 30 procent van het land en de zeeën te beschermen als natuurgebied.

Natuurverlies stoppen

Er zijn belangrijke stappen voor het behoud en herstel van de wereldwijde biodiversiteit gezet. Overheden zijn het op de Biodiversiteitstop ook eens geworden over het afstemmen van private en publieke financiële stromen op de doelen en targets van het Global Biodiversity Framework. Dit betekent dat investeringen en financiële activiteiten door overheden en de financiële sector het natuurverlies in 2030 moeten stoppen en terugdraaien.

Impact natuur beoordelen

Daarnaast is private financiering opgenomen als een van de oplossingen om de financieringskloof op het gebied van natuur te financieren. Ook moeten overheden ervoor zorgen dat grote en internationale bedrijven en financiële instellingen hun impact en afhankelijkheid van de natuur inzichtelijk maken en hierover rapporteren.

Grote mijlpaal

En dat is een grote mijlpaal, zegt Anne-Marie. “Dit is goed nieuws voor financiële instellingen die informatie over impact op en afhankelijkheid van natuur nodig hebben van de bedrijven waarin ze investeren. Dit om hun financiële stromen beter af te stemmen op de biodiversiteitsdoelen en -taakstellingen.”

Betrokkenheid financiële instellingen

Via de Finance for Biodiversity Pledge en Foundation waren er 26 financiële instellingen op de biodiversiteitstop, de grootste financiële sector vertegenwoordiging ooit bij een UN CBD COP. Naast het vooruitstrevende advocacy werk richting de onderhandelaars, lanceerden we ook het Nature Action 100 corporate engagement programma samen met partners en de Launching Investor Group. En onze Impact Assessment werkgroep lanceerde de ‘Act now! The why and how of biodiversity integration by financial institutions’ gids voor het integreren van biodiversiteit in financiële producten en activiteiten.

 

Lees meer over het biodiversiteitsakkoord en de reactie van de Finance for Biodiversity Foundation

Lees meer over onze activiteiten op COP15 en het reisverslag

 

Anne-Marie Bor op Biodiversiteitstop in Canada

Anne-Marie Bor van NextGreen heeft vanuit haar coördinerende rol in de Finance for Biodiversity Foundation deelgenomen aan de Biodiversiteitstop in Montreal, Canada. Anne-Marie is samen met Anita de Horde coördinator van de FfB Foundation en boardmember. Op deze top, die van 7 tot 19 december werd gehouden, vonden wereldwijde onderhandelingen plaats over nieuwe doelen voor biodiversiteit.

Unieke kans

De Foundation hield verschillende side-events en beheerde een eigen stand op het event. Ook was de Foundation medeorganisator van een dagvullend event over Financiën en Biodiversiteit, op 14 december. Dit bood de wereldwijde financiële gemeenschap een unieke kans om deel te nemen aan discussies, perspectieven te delen en te communiceren over hun acties, prestaties en toezeggingen met betrekking tot de integratie van biodiversiteit in financiële besluitvorming.

Meer impact maken

De Finance for Biodiversity Pledge is een groep van 111 financiële instellingen die in een verklaring wereldleiders oproept om overeenstemming te bereiken over een wereldwijd economisch plan om het natuurverlies een halt toe te roepen en om te keren. Maar dat niet alleen: de ondertekenaars gaan zelf ook een commitment aan om met biodiversiteit aan de slag te gaan. “Dat is best bijzonder”, zegt Anne-Marie hierover. “We hebben het statement wederkerig gemaakt. Daarmee verwachten wij meer impact te maken.”

Actieplan voor natuur

De 15e Biodiversiteitstop is een internationale bijeenkomst die regeringen van over de hele wereld samenbrengt. Deelnemers stellen nieuwe doelen op en ontwikkelen een actieplan voor de natuur in het komende decennium.

Bijeenkomst Adaptatie Atelier open voor introducees

Ben jij als gemeente bezig met vergroening van bedrijventerreinen of wil je daarmee aan de slag, maar heb je nog veel vragen? Meld je dan nu aan bij het Adaptatie Atelier en doe als introducee een keer kosteloos mee om te kijken of je je bij ons wilt aansluiten.

Klimaatadaptatie aanjagen

Het Adaptatie Atelier is een nieuwe coalitie opgericht door en voor gemeenten, waterschappen en provincies die samen beleid en prikkels ontwikkelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit, gericht op inwoners en bedrijven.

Leren door samen te doen

Gemeenten en waterschappen staan hierin voor grote uitdagingen, maar kunnen dit vraagstuk vaak niet alleen in de 30 tot 40 procent openbare ruimte oplossen. Ook private partijen moeten meedoen met het nemen van maatregelen. Om een antwoord op deze vraag te vinden, leren gemeenten, waterschappen en provincies van elkaar en werken ze samen, met als doel het lokaal stimulerende beleid en de bijbehorende regels verder te ontwikkelen. Het Adaptatie Atelier, een partnerschap, brengt deze partijen samen en ondersteunt ze bij de samenwerking.

Introducees welkom

Het Adaptatie Atelier is op 22 juni gestart op initiatief van gemeenten Antwerpen, Enschede, Groningen, Harderwijk en Uitgeest. Zij nodigen collega’s uit om zich aan te sluiten en om als introducee aan de volgende bijeenkomst mee te doen. Wij houden op dinsdag 29 november 2022 onze online bijeenkomst, van 13.30 tot 16.00 uur. Er sluiten ook managers van bedrijventerreinen en een financiële instelling aan. Wil je meedoen? Mail naar info@nextgreen.nl. Meer weten? Neem een kijkje op het Adaptatie Atelier.

Miljoenenimpuls voor groene bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen in Nederland worden dankzij een impuls uit het Nationaal Groeifonds de komende jaren omgetoverd tot groene, klimaatbestendige en energie-efficiënte plekken, waar werknemers prettig kunnen werken in een gezonde omgeving.

 26 miljoen euro

De minsterraad besloot onlangs op basis van het advies van het Nationaal Groeifonds om 26 miljoen euro toe te kennen aan het programma Werklandschappen van de Toekomst. NextGreen is één van de circa 30 betrokken partijen in dit programma.

Co-creatietrajecten

NextGreen faciliteert diverse samenwerkingsverbanden met overheden, bedrijven en financiële instellingen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie en hun meervoudige verdienmodellen. Vanuit de projecten Adaptatie Atelier en Businesscase sessies financiering klimaatadaptatie, en eerdere activiteiten hebben wij kennis over en ervaring met het faciliteren van co-creatietrajecten op bedrijventerreinen en co-creatie tussen overheden die via publiek-private samenwerking de gebouwde omgeving willen vergroenen.

Innovatieve financiering

Het ontwikkelen van groenblauwe verdienmodellen met private partijen en overheden resulteert doorgaans in innovatieve financieringsconstructies. Daarbij versnellen we gemeenten bij het ontwikkelen en toepassen van passend beleids- en financieel instrumentarium. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten en faciliteren van een landelijke of regionale community of practice. Ook betrekken en ondersteunen we financiële instellingen (verzekeraars, verzekeringsadviseurs, banken en beleggers) bij het ontwikkelen van publiek-private samenwerking en financiering.

Groene transformatie

In het programma Werklandschappen van de Toekomst worden de onaantrekkelijke kale bedrijventerreinen getransformeerd naar werklocaties waar medewerkers graag komen en willen werken. Op dit moment bestaat slechts 1 procent van de huidige 100.000 hectare aan bedrijventerrein die ons land telt uit ‘natuurlijke elementen’. Daardoor is 87 procent van de 3.500 bedrijventerreinen gevoelig voor wateroverlast bij heftige neerslag.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

De verwachting is verder dat, als er niets verandert, over 30 jaar de gemiddelde gevoelstemperatuur op een zomerse dag op een bedrijventerrein in 2050 kan oplopen tot 40,8 graden Celsius. Door te vergroenen worden deze problemen weggenomen. Ook leidt vergroening en verduurzaming tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat en stijgende vastgoedwaarde op bedrijventerreinen.

Lees hier het complete nieuwsartikel. NextGreen faciliteert momenteel ook het Adaptatie Atelier, dat is gestart met een werkgroep bedrijventerreinen, en we werken met RVO en gemeenten aan de business case voor klimaatadaptatie.

 

Klimaatbestendige financiële sector: een nieuwe werkgroep

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het aantal schadeclaims bij verzekeraars neemt toe, banken beginnen bij enkele van hun klanten te vragen naar klimaatrisico’s en klimaatadaptatie is onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de Europese Commissie.

NextGreen, Samen Klimaatbestendig en Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) brachten eerder door een beeldverhaal in kaart welke rol financiële instellingen, in samenwerking met overheden, kunnen spelen in het klimaatbestendig maken van Nederland.

Werkgroep Klimaatadaptatie

De werkgroep Klimaatadaptatie is een nieuwe werkgroep die verder bouwt op het gedachtengoed van dit beeldverhaal. Er wordt gewerkt aan klimaatscenario’s en nieuwe financieringsvormen en maatregelen, gericht op klimaatadaptatie. De werkgroep is in juni 2022 gestart en wordt gefaciliteerd door Samen Klimaatbestendig. Anne-Marie Bor van NextGreen is community manager financiële sector van Samen Klimaatbestendig en ondersteunt de werkgroep.

Plan van aanpak

De werkgroep lanceerde onlangs haar plan van aanpak. Centrale vraag in dit werkplan is ‘Wat is de impact van klimaatadaptatie op de economie, de lokale omgeving en de financiële sector en welke bijdragen kan de financiële sector – al dan niet samen met overheden – leveren om afgewogen en effectieve klimaatadaptatie te bevorderen met een positieve bijdrage aan de samenleving?’

Subgroepen

Er zijn twee subgroepen gevormd die een antwoord op deze probleemstelling gaan zoeken: de subgroepen Scenario’s en Publiek-Private samenwerking. Deze twee groepen gaan in 2023 met het plan van aanpak aan de slag. Eind 2023 moet er een rapport liggen met uitkomsten die een gerichte bijdrage leveren aan de klimaatbestendigheid van Nederland. De ambitie is om ook een start te maken met de implementatie van enkele oplossingen. Samen Klimaatbestendig is betrokken bij de hoofdwerkgroep en bij de subgroep Publiek-Private Samenwerking en streeft naar verbinding van deze subgroep met actuele vraagstukken uit de praktijk.

Vragen? Wij helpen je verder!

Wij ontvangen regelmatig vragen uit de praktijk van overheden en financiële instellingen. Heb je een vraag over het betrekken van financiële instellingen bij een klimaatbestendige inrichting? Wij helpen jou zoeken naar het antwoord. Neem contact op met Anne-Marie Bor: anne-marie@samenklimaatbestendig.nl.

Adaptatie Atelier is gestart

Doe mee met het Adaptatie Atelier, een nieuwe coalitie opgericht door en voor gemeenten, waterschappen en provincies die samen beleid en prikkels ontwikkelen voor klimaatadaptatie (en biodiversiteit) gericht op inwoners en bedrijven.

Het Adaptatie Atelier is gestart op 22 juni op initiatief van de gemeenten Antwerpen, Enschede, Groningen, Harderwijk en Uitgeest. Zij nodigen collega’s uit om aan te sluiten.

Het initiatief is nu vier maanden onderweg. Samen met de deelnemers is besloten de aandacht te richten op drie doelgroepen, die worden behandeld in aparte werkgroepen:

 1. Bedrijventerreinen
 2. Woningcorporaties
 3. Woningeigenaren

Er is gestart met de werkgroep bedrijventerreinen, daarna volgen de andere twee werkgroepen.

Lees meer

F@B Community bespreekt definitie en assessment van positieve impact

De F@B Community kwam in september tijdens een online workshop bij elkaar om voortgang te boeken bij het definiëren en beoordelen van positieve impact op biodiversity.

Aanpak en uitdagingen

Tijdens de workshop pitchten sprekers van Planet A Ventures, eco.business Fund, Investisseurs & Partenairs (I&P) en Fund Nature hun aanpak en belangrijkste uitdagingen bij het definiëren en meten van de positieve impact op biodiversiteit.

Inzichten van experts

Miriam van Gool bood namens het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) inzicht in het belang van locatie-gebaseerde impact assessments en Johan Lammerant van de Methods Workstream van het European Business@Biodiversity Platform deelde een nieuw raamwerk voor ‘Nature Positive Business’. Deze inzichten werden positief ontvangen en bieden houvast voor de leden van de F@B Community om met het thema verder te gaan.

Regelgeving vereenvoudigen

De workshop was de tweede uit een reeks van drie. De eerste workshop vond plaats in juni. In de derde en laatste workshop komen leden van de F@B Community en beleidsmakers samen om de dialoog aan te gaan voor passende regelgeving en beleid, zodat de financiële sector wordt gestimuleerd om een positieve impact op biodiversiteit te bewerkstelligen.

Lees hier de samenvatting en slides van de workshop. Kijk voor meer informatie ook op F@B Community.

Vacature ‘Management- en project assistent’

Wil jij bijdragen aan een leefbare wereld ben je handig met communicatie en/of administratie? Dan is dit een mooie kans voor jou! NextGreen, gevestigd in het Willibrordus Business Center in Heiloo, zoekt een flexibele en zelfstandige parttime Management- en project assistent. Kom jij ons team versterken?

Deze vacature is inmiddels ingevuld.

Over NextGreen

NextGreen heeft als missie de duurzame beweging bij het bedrijfsleven verder te brengen. Wij werken voor en met gemeenten, bedrijven en financiële instellingen met groene ambities. We verbinden ze met elkaar en begeleiden hun samenwerking voor een klimaatbestendige leefomgeving en herstel van biodiversiteit.

Wij zetten ons in voor het versterken van wat wezenlijk van waarde is. Een leefbare aarde voor iedereen, nu en later. Een greep uit ons werk:

 • Adaptatie Atelier – begeleiden van samenwerking tussen overheden die klimaatadaptatie verankeren in hun beleid
 • Financiering van klimaatadaptatie – faciliteren van business case sessies voor overheden samen met banken, verzekeraars en (vastgoed)investeerders.
 • Finance for Biodiversity Pledge en Foundation – ondersteunen van de internationale groep van 100+ financiële instellingen die zich committeren aan biodiversiteit
 • Werkgroep Klimaatadaptatie – de finance Werkgroep Klimaatadaptatie binnen het Platform voor Duurzame Financiering als onderdeel van ons community management binnen Samen Klimaatbestendig

Door de toenemende vraag naar (gezamenlijke) verandertrajecten op het gebied van duurzaamheid bij overheden, in het bedrijfsleven en de financiële sector, is bij NextGreen de behoefte ontstaan aan een accurate Management- en project assistent met een groen hart.

Wat houdt de functie van Management- en project assistent bij NextGreen in?

In deze rol komen jouw organisatorische en administratieve talenten volledig tot zijn recht. Je bent de verbindende spin in het web van de duurzame samenwerkingsverbanden. De werkzaamheden zijn:

 • Het organiseren van overleggen en bijeenkomsten
 • Deelnemerslijsten bijhouden, CRM beheer
 • Offertes voorbereiden, factureren en (project)administratie
 • Nieuwsberichten opstellen, website (WordPress) en social media bijhouden
 • Nieuwsbrieven opstellen en versturen

Je werkt rechtstreeks met Anne-Marie Bor, oprichter en eigenaar van NextGreen, en de andere twee enthousiaste collega’s die deels vanuit het kantoor in Heiloo werken en deels vanuit huis. Daarnaast werk je samen met en voor partners in de projecten.

Past NextGreen als werkgever bij jou?

De organisatie van NextGreen (voorheen AMBOR creatie) bestaat inmiddels 5 jaar en heeft zich bewezen in de markt van verduurzaming. NextGreen staat voor professionaliteit, integriteit en betrokkenheid. De sfeer is informeel en dynamisch, we communiceren vanuit een positieve grondhouding.

Wat neem jij mee?

 • Enthousiasme en een positieve houding
 • Ervaring met administratie en/of communicatiewerkzaamheden, bij voorkeur ook in het Engels
 • Drive om te leren en verder te groeien
 • In staat en bereid om flexibel ad hoc werkzaamheden op te pakken. Dit kan ook vanuit huis
 • Wij stellen geen eisen aan het opleidingsniveau, maar wel aan de fit met ons duurzame DNA en een zelfstandige, accurate uitvoering van bovenstaande taken en werkzaamheden

Wat biedt NextGreen?

Wij werken in een klein en ambitieus team, waarin ruimte is voor eigen inbreng. In eerste instantie betreft het een tijdelijk dienstverband van ca. 16 uur, maar dat kan in een jaar tijd uitgroeien tot meer bij bewezen talent en ambitie. Wij bieden een marktconform salaris.

Interesse?

Heb je interesse in deze vacature of heb je nog aanvullende vragen, neem dan contact op met Anne-Marie Bor: a.bor@nextgreen.nl | www.nextgreen.nl

 

Download hier deze vacature.

Jaarverslag Finance for Biodiversity Foundation 2020-2021

De Finance for Biodiversity Foundation heeft een jaar na haar oprichting het eerste jaarverslag gepubliceerd. Het rapport bestrijkt de periode vanaf de lancering van de Finance for Biodiversity Pledge in 2020 tot het einde van het jaar 2021.

Toename ondertekenaars

Het jaarverslag laat een flinke toename zien van het aantal ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge. Nadat de Pledge in september 2020 was gelanceerd, ging dat aantal van 26 startende financiële instellingen snel omhoog naar 84 ondertekenaars in december 2021.

Groeiende beweging

“Na slechts een jaar zijn we getuige van een groeiende beweging; biodiversiteit staat op de agenda bij alle soorten en maten van financiële instellingen van over de hele wereld”, zegt Anne-Marie Bor van NextGreen en medecoördinator van de Finance for Biodiversity Foundation in het jaarverslag.

Activiteiten en prestaties

Het rapport geeft ook inzicht in de activiteiten en prestaties van de werkgroepen van de leden van de Finance for Biodiversity Foundation. Bekijk hier het jaarverslag 2020-2021.

Finance gids over meten van biodiversiteit

De tweede editie van de ‘Guide on biodiversity measurement approaches’ staat online. De gids biedt een uitgebreid overzicht van 7 instrumenten die momenteel door financiële instellingen worden gebruikt om de impact van hun activiteiten op de biodiversiteit te meten.

Biodiversiteitsdata

De herziene editie bevat ook hoofdstukken over biodiversiteitsdata en het meten van mariene biodiversiteit. De volwassenheidsniveaus van de meetmethoden in de gids worden elk kwartaal geactualiseerd.

Werkwijze en wensen meetmethode

De tweede editie van de gids werd gepresenteerd in het webinar ‘How to measure biodiversity impact?’, op 12 juli 2022. Deze herziene editie bouwt voort op de eerste editie, die tijdens een webinar in april 2021 werd gelanceerd en veel positieve feedback kreeg. De gids is gemaakt door de Finance and Biodiversity Community (F@B Community), onderdeel van het Europese Business@Biodiversity Platform, en de Finance for Biodiversity Foundation, die beide worden ondersteund door NextGreen. Het doel is om financiële instellingen te helpen bij het vinden van een meetmethode die past bij hun werkwijze en wensen.

Sterke en zwakke punten per tool

De gids laat zien welke tools het meest geschikt zijn voor specifieke organisatorische aandachtsgebieden, toepassingscategorieën en asset classes en belicht de sterke en zwakke punten per tool. De gids beschrijft ook de datavereisten voor elke tool en geeft inzicht in de reikwijdten en belastingen die worden gedekt.

Kijk hier voor de Guide on biodiversity measurement approaches.