Van Deal naar Plan

Op 13 mei, tijdens de feestelijke afsluiting, presenteerde Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken, zetten ze de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven de Handreiking Natuurdaken. Ook ijveren ze voor financiële prikkels zoals hypotheekrentekorting en een duurzamer belastingsysteem. NextGreen begeleidt deze samenwerking sinds de haalbaarheidsfase in 2013 samen met Stroom en Onderstroom.

Overhandiging van het Legacy document in Nieuwspoort Den Haag met vlnr Peter Glas (Deltacommissaris), Egbert Roozen (voorzitter Green Deal Groene Daken en directeur Brancheorganisatie VHG) en Kasper Spaan (bestuurslid Green Deal Groene Daken en adviseur Waternet).

Lees meer

Celebrate Diversity

‘Celebrate Diversity’, een basisprincipe voor robuustheid en veerkracht in de natuur, inspireert mij sinds ik het derde ontwerpprincipe van Cradle2Cradle leerde kennen bij het begeleiden van de Leercommunity C2C in 2010. Mijn huidige werk rond biodiversiteit leert me over het belang van diversiteit van genen en soorten. En hoe deze te versterken door gebieden te verbinden zodat populaties door genetische uitwisseling robuuster worden. Dit ecologische principe leert ons om de diversiteit aan perspectieven en ideeën te vieren, samen maken ze een duurzame transitie sterker, bevestigde een recente Workshop Transitieperspectieven.

Lees meer

Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Op 28 maart werd aan Donné Slangen, directeur Natuur bij het ministerie van LNV, de Handreiking Natuurdaken uitgereikt. Deze handreiking gaat over dakopbouw, planten en voorzieningen om vogels, vlinders, bijen en andere soorten te helpen met voedsel, veiligheid en voortplanting. Samengesteld door Green Deal Groene Daken partners, met procesbegeleiding en advies van NextGreen.

Rechts: Wilco van Heerwaarden (BTL Groep en Green Deal Groene Daken) overhandigt de Handreiking Natuurdaken aan Donné Slangen (directeur Natuur en plaatsvervangend DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV). Foto: Merlijn Michon

Lees meer

Pilots Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Het impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’ van werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken groeit door naar een nieuwe ‘Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Dit doen zij met nieuwe partners en in samenwerking met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De Alliantie wil inwoners en bedrijven stimuleren om hun tuin en gebouw klimaatadaptiever in te richten en richt zich op leren door middel van pilots. Zo streven zij ernaar om samen de prikkels verder te ontwikkelen.

Om de wezenlijke werking van de verschillende financiële prikkels voor klimaatadaptatie verder te onderzoeken en ontwikkelen, wordt de Alliantie ingericht met pilots en bijbehorende dwarsdoorsnijdende werkgroepen. Deze werkgroepen verdiepen zich in gezamenlijke onderzoeksthema’s en verrichten waar nodig zelf onderzoek.

Decentrale overheden kunnen voor de periode 2019-2020 een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk voor inhuur van expertise bij de uitvoering van pilots ‘financiële prikkels’.

Op 6 juni komt de Alliantie bij elkaar om de pilots aan te scherpen en samen de agenda voor de verschillende werkgroepen te bepalen. Geïnteresseerde overheden melden zich aan via een e-mail aan info@nextgreen.nl.

 

Aan de Alliantie Financiële Pikkels voor klimaatadaptatie gingen vooraf:

Lees meer:

Businesscase, participatie en Infranatuur aanbesteden

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Omdat Nederland over een uitgebreid en dicht infrastructuurnetwerk beschikt, is het belangrijk om juist daar te zorgen voor meer biodiversiteit. Binnen de Green Deal Infranatuur hebben diverse partijen deze potentie verder onderzocht en benut. Er zijn handreikingen gemaakt om biodiversiteit mee te nemen in aanbestedingen, omgevingsmanagement en businessmodellen.

Lees meer

Engelstalige factsheet Facts&Values

Op veler verzoek is een Engelse versie gemaakt van de in september uitgebrachte Facts&Values Groenblauwe daken, oftewel factsheet ‘Facts and Values Green-Blue Roofs’. Op de factsheet vind je onder andere meetbare effecten over het vasthouden van water, de luchtzuiverende werking, de energiebesparing en de geluidsreductie van groene daken.

Green Deal partners gebruiken de factsheet met infographic om aan klanten en andere geïnteresseerden de kwantitatieve baten van groene daken duidelijk te maken. NextGreen heeft het werkspoor Facts and Values dat de factsheet samenstelde begeleid.

Gezamenlijk beslismodel

Interviews en bijeenkomst met deskundigen van gemeente Amsterdam, Waternet en bouworganisaties voor het borgen van klimaatadaptatie met publiek-private instrumenten. Zoals deze nu als pilots worden ingezet bij gebiedsontwikkeling, transformatie en aanpassingen in de stad. Met deze nieuwe opdracht werken NextGreen en Stroom & Onderstroom met betrokkenen een raamwerk met instrumenten uit, met onder meer de waterneutrale bouwenvelop, bestemmingsplan en duurzame rioolheffing.

Lees meer op de projectpagina Beslismodel publiek-private instrumenten

Investeerders onderzoeken Footprinting methoden en Positieve impact

Om biodiversiteit -de basis van al het leven- beter te integreren in investeringsbeslissingen van financiële instellingen, startte de Europese Commissie in 2017 de Community of Practice Finance@Biodiversity. Bekijk de resultaten van de Community of Practice in de recente flyer ‘Footprinting, Positive Impact and Roadmap for Biodiversity Investment’.

Lees meer

Workshop Transititieperspectieven (2018)

Interactieve workshop over Transitieperspectieven met leden van de Alumnivereniging ITEM, Ingenieurs Techniek en Maatschappij. NextGreen presenteerde een negental verschillende transitie theorieën en procesmethoden, zoals de curve van Rotmans, de sleutelfuncties van Hekkert, de U-theorie van Scharmer en het Multi Level Design Model van Joore. Aan de hand van hun eigen praktijk konden de deelnemers zich in de verschillende perspectieven verdiepen. Resultaat: inzicht in de toepasbaarheid van de verschillende Transitieperspectieven, en concrete handvatten voor de aanpak en volgende stappen in de eigen projecten en processen.

Download: presentatie

Green Deal presenteert Facts&Values

Lieke Coppens (rechts, Nelen & Schuurmans) overhandigt namens de GDGD de Facts&Values aan Harriët Tiemens (links, wethouder van de Gemeente Nijmegen), Josan Meijers, (gedeputeerde van de Provincie Gelderland) en Matthieu Gremmen (waarnemend dijkgraaf van Waterschap Rivierenland).

De infographic met Facts & Values over groenblauwe daken gaat viral sinds 19 september. Samen met het werkspoor van de Green Deal Groene Daken vertaalde NextGreen de kwantitatieve voordelen van groene daken in een infographic. Ook de kosten en waterwinst van de vier typen groene daken Sedumdak, Natuurdak, Tuindak of Groenblauwdak staan overzichtelijk op een rij.

De factsheet van de Green Deal Groene Daken (GDGD) die door NextGreen wordt begeleid, toont de vele voordelen van een groenblauw dak. Een groen dak verkoelt en gaat twee keer zolang mee. Waterberging, biodiversiteit en extra buiten gebruiksruimte. De factsheet Facts&Values Groenblauwe Daken laat dakprestaties zo kwantitatief mogelijk zien, en is gebaseerd op dertig wetenschappelijke bronnen. Met de factsheet wil de Green Deal het gesprek tussen alle belanghebbenden van groene daken op gang brengen, met als doel om met meer en betere groene daken samen van alle voordelen gebruik te maken.

Het werkspoor dat de factsheet samenstelde bestaat uit Green Deal Groene Daken partners gemeente Rotterdam, Nelen & Schuurmans, Van der Tol en Vereniging Bouwwerkbegroeners. Zij deden dit in nauwe samenwerking met STOWA / COP Meten en Monitoren Groenblauwe Daken.
Kijk voor de flyer en allen gebruikte bronnen op de Facts&Values pagina van de Green Deal Groene Daken