Analyse financiële sector en klimaatadaptatie (2020-2021)

Samen Klimaatbestendig

Voor het verder versterken van klimaatadaptatie in Nederland is het belangrijk om inzicht te krijgen in de initiatieven die momenteel spelen op het gebied van klimaatrisico’s en -adaptatie in de financiële sector. Inzicht in het speelveld en een ‘gezamenlijke taal’ ontbreken voor banken, investeerders, verzekeraars en de gemeenten en waterschappen waar de financiële instellingen via de locaties van hun assets mee verbonden zijn. Welke instrumenten gebruiken financiële instellingen voor het toetsen en versterken van klimaatbestendigheid van hun investeringen en klanten, en wat is hun handelingsperspectief?

Op basis van twintig interviews met overheden, financiële instellingen en koepelorganisaties en aanvullend deskresearch bracht NextGreen met Samen Klimaatbestendig en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de huidige ontwikkelingen in kaart. Daarnaast inventariseerden we welke volgende stappen financiële instellingen willen en kunnen nemen, en hoe ze daarin beter kunnen samenwerken met overheden. Zowel financiële instellingen als overheden richten zich immers tot dezelfde groepen om klimaatadaptatie te stimuleren, zoals huiseigenaren, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven.

De resultaten van deze verkenning zijn samengebracht in een beeldverhaal. Naast een analyse van het speelveld, hebben we een aantal aanbevelingen gepresenteerd over hoe financiële instellingen en overheden hun activiteiten rond risicoanalyse, communicatie en financiële prikkels beter op elkaar af kunnen stemmen. Verder is de begrippenlijst toegevoegd als een eerste aanzet tot een meer gezamenlijke taal, om het gesprek tussen financiële instellingen en overheden effectiever te maken. Het resultaat is erg goed ontvangen door de verschillende gesprekspartners, en vormt een mooie basis voor eventuele vervolgstappen.

Doel

  • Vraagstukken en kansen rond klimaatbestendigheid in de financiële sector in kaart brengen
  • Aanzet voor een gezamenlijke taal ontwikkelen en handelingsperspectief richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven
  • Samenhangend en breed toegankelijk initiatieven overzicht: Wat gebeurt er al en wat is er aanvullend mogelijk en nodig voor een transitie in de financiële sector op het gebied van klimaatadaptatie?
  • Verkennen behoefte en mogelijkheid voor een samenwerkingsverband voor dit onderwerp

Rol en activiteiten NextGreen

Inventarisatie, interviews en deskresearch | Uitwerken analyse en beeldverhaal | Verkennen samenwerkingsverband

Samen met Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en Climate Risk Services

Voorafgaand project