Praktijkproef afwegingskader omgevingsvisie met SDG’s (2019 – 2020)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Een belangrijk vraagstuk bij de implementatie van de omgevingsvisie is hoe een gemeente vorm en invulling kan geven aan het integraal kijken naar de fysieke leefomgeving. Hoe kunnen duurzame thema’s zoals energietransitie, gezondheid en luchtkwaliteit een plek krijgen in de omgevingsvisie? En welk kader kan gebruikt worden bij een integrale afweging tussen deze thema’s in de leefomgeving?

Om gemeenten te ondersteunen met een afwegingskader organiseerde de VNG praktijkproeven met een aantal gemeenten om op basis van de SDG’s en op basis van de m.e.r. tot een kader te komen.  Met de resultaten is een handreiking voor gemeenten gemaakt om de omgevingsvisie op praktische wijze te verbinden met de Sustainable Development Goals (SDG’s of Global Goals) en de Milieueffectrapportage.

NextGreen faciliteerde de werksessies met de gemeenten waarin een concept afwegingskader stap voor stap vorm kreeg. De Global Goals blijken een inspirerende basis te vormen voor de omgevingsvisie met hun twee specifieke kenmerken: het werken aan een positieve agenda ‘Doing good’ waarbij je kijkt wat je méér kunt doen dan wat wettelijk vereist is. En het uitgangspunt dat iedereen meetelt: ‘leave no-one behind’.

Deelnemers

Gemeenten Dongen, Smallingerland, Staphorst en Súdwest-Fryslan

Doel

Middels een praktijkproef komen tot een afwegingskader met de SDG’s die gemeenten kunnen gebruiken voor hun omgevingsvisie om integrale afwegingen te maken

Rol en activiteiten NextGreen

Voorbereiden en faciliteren 6 werksessies | meedenken over afwegingskader | meelezen met handreiking.
Samen met Ellen van Reesch en Jos van der Schot (Innovatiepartners)

Resultaten