Dakenvisie Utrecht (2021)

Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil tot een Dakenvisie met een Ambitie komen, samen met de stakeholders in de stad. Het gaat daarbij om een concrete ambitie waarin de strategische doelen voor klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en ruimtelijk kwaliteit bij elkaar komen. ‘Geen dak onbenut’ in 2050 is het uiteindelijke doel. Daarnaast moet de visie handvatten gaan bieden voor het stimuleren en realiseren van een duurzame dakomgeving met behulp van een mix van beleidsinstrumenten, en eventuele vernieuwende vormen van financiering. Er ligt al een Startnotitie met de belangrijkste uitgangspunten, en een kansenkaart waarin een afwegingskader en het potentieel in kaart is gebracht.

NextGreen is gevraagd om de gemeente te begeleiden en te ondersteunen bij de totstandkoming van ‘Het Duurzame Daken Ambitiedocument’. Onze rol is vooral om procesmatig en verbindend mee te denken, en daar waar passend de eerdere ervaringen rond een afwegingskader, beslisondersteuning voor beleid, financiële prikkels en de mogelijke rol voor financiële instellingen in te brengen.

Doel

  • Komen tot een ‘Duurzame Daken Ambitiedocument’
  • Integrale aanpak zowel binnen als buiten de gemeente

Rol en activiteiten NextGreen

Begeleiding en ondersteuning | Leiden interne bijeenkomsten | Verbinden met recente ontwikkelingen

Foto: Jan Knoop