Nieuwe stichting ‘Finance for Biodiversity Foundation’

Zes maanden na de lancering van de Finance for Biodiversity Pledge is de Stichting ‘Finance for Biodiversity Foundation’ opgericht. Deze stichting heeft tot doel om de oproep tot actie en de samenwerking tussen ondertekenaars van de Pledge te ondersteunen. Het doel van de oproep aan overheden en samenwerking is om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit uiterlijk in 2030 om te buigen naar herstel. De nieuwe stichting wil de samenwerking rondom de commitments in de Pledge versnellen.

Lees meer

Dialoog voor gezamenlijke oplossingen

‘Alleen samen’, het klinkt inmiddels al te bekend, toch is het de enige toekomstbestendige weg om crises het hoofd te bieden. Binnen NextGreen werken we daarom graag met de dialoog zoals de Joodse filosoof Martin Buber deze aanreikt.

Voor Buber is gelijkwaardigheid in relaties een essentiële basis voor een vruchtbare samenwerking. Een kernwoord bij hem is de dialoog. In een dialoog zijn spreken en luisteren met elkaar in balans en is er aandacht voor woord en wederwoord. In dit samenspel ontstaat verbinding met diepere bronnen van de gesprekspartners. Wijsheid die verborgen lag, kan ontdekt worden in het samen spreken en luisteren. In de tussenruimte van het samen zoeken naar antwoorden komt creativiteit los en ontstaan inzichten waarop samen verder gebouwd kan worden. Zo wordt 1 + 1 samen 3.

Lees meer

Update rapport financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Met het recente beeldverhaal ‘Finance en klimaatadaptatie’ vonden we het tijd om onze eerdere inventarisatie ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ uit 2018 bij te werken. We hebben de weblinks weer kloppend gemaakt en voegden enkele nieuwe voorbeelden toe. Naast de aanleiding van de publicatie van het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken – welke rol spelen financiële instellingen?’ waarin we naar het inventarisatierapport financiële prikkels verwijzen, blijkt ook het aanstaande model beslisondersteuning financiële prikkels voor overheden baat te hebben bij een update.

Lees meer

Finance gids over meten van biodiversiteit

Samen met de EU Finance@Biodiversity Community en de ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge hebben we een overzicht van meetmethoden voor biodiversiteit gemaakt voor financiële instellingen. Het wereldwijde verlies van biodiversiteit wordt steeds urgenter, en daarom zijn financiële instellingen op zoek naar manieren om voor hun investeringen hun impact op, en afhankelijkheid van, biodiversiteit te kwantificeren. De Guide on biodiversity measurement approaches geeft een beknopt overzicht van de meetmethoden die momenteel in gebruik en in ontwikkeling zijn. De gids wordt op 1 April, 14-15u, gepresenteerd in een webinar.

Lees meer

Analyse finance en klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken: welke rol spelen financiële instellingen?’ toont een analyse met kansen voor verdere samenwerking met overheden. De analyse en overzicht van vele bronnen is gemaakt op basis van 20 gesprekken met financiële instellingen en overheden en aanvullend deskresearch.

Lees meer