Beleidsmixer voor klimaatadaptatie

Beeld: Sjon Heijenga

De werkgroep Beslisondersteuning van de Alliantie Financiële Prikkels maakte een raamwerk om te komen tot een mix van financiële prikkels en beleidsinstrumenten voor klimaatadaptatie. Na twee jaar pilots en samenwerken aan financiële prikkels voor klimaatadaptatie, rondden de partners tijdens de partnerbijeenkomst van 8 juni de Alliantie Financiële Prikkels af. Alle drie de werkgroepen kwamen aan bod. De werkgroep Beslisondersteuning, die NextGreen samen met Stroom en Onderstroom begeleidt, presenteerde haar eindproduct: de Beleidsmixer.

Lees meer

18 Nieuwe ondertekenaars Pledge

Op 21 mei, op de vooravond van de International Dag van de Biodiversiteit, verwelkomden we 18 nieuwe ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge. Hiermee staat het totaal nu op 55 financiële instellingen uit 15 verschillende landen. Dit vierden we tijdens het Global Biodiversity Festival.

Lees meer

Kwartiermaker financiële sector

Sinds januari 2021 werkt Anne-Marie een dagdeel per week als kwartiermaker financiële sector binnen Samen Klimaatbestendig. Binnen dit netwerk voor en door professionele ‘Klimaatwerkers’ pakt Anne-Marie klimaatadaptatie-vraagstukken op met financiële instellingen en hun koepelorganisaties. Dit bouwt verder op de eerdere analyse Finance en Klimaatadaptatie. Een van de eerste acties is het organiseren van een lunchlezing op 13 september van 12:00 tot 13:00 uur.

Lees meer

Overzicht ‘finance en biodiversiteit’ initiatieven

Dertien verschillende initiatieven over ‘finance en biodiversiteit’ – een nieuw overzicht laat nu zien wie waarmee bezig is. Samen met de ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge, de Finance@Biodiversity Community, UNEP FI en PRI, maakten we een overzicht van de belangrijkste initiatieven voor financiële instellingen op het gebied van biodiversiteit. Het overzichtsdocument laat de onderwerpen zien waar ieder initiatief aan werkt, alsook de geplande activiteiten en producten voor 2021-2022, publicaties en contactinformatie. Het overzicht werd gelanceerd op 1 april, tijdens het webinar over meetmethoden voor biodiversiteit.

Lees meer

Nieuwe stichting ‘Finance for Biodiversity Foundation’

Zes maanden na de lancering van de Finance for Biodiversity Pledge is de Stichting ‘Finance for Biodiversity Foundation’ opgericht. Deze stichting heeft tot doel om de oproep tot actie en de samenwerking tussen ondertekenaars van de Pledge te ondersteunen. Het doel van de oproep aan overheden en samenwerking is om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit uiterlijk in 2030 om te buigen naar herstel. De nieuwe stichting wil de samenwerking rondom de commitments in de Pledge versnellen.

Lees meer

Dialoog voor gezamenlijke oplossingen

‘Alleen samen’, het klinkt inmiddels al te bekend, toch is het de enige toekomstbestendige weg om crises het hoofd te bieden. Binnen NextGreen werken we daarom graag met de dialoog zoals de Joodse filosoof Martin Buber deze aanreikt.

Voor Buber is gelijkwaardigheid in relaties een essentiële basis voor een vruchtbare samenwerking. Een kernwoord bij hem is de dialoog. In een dialoog zijn spreken en luisteren met elkaar in balans en is er aandacht voor woord en wederwoord. In dit samenspel ontstaat verbinding met diepere bronnen van de gesprekspartners. Wijsheid die verborgen lag, kan ontdekt worden in het samen spreken en luisteren. In de tussenruimte van het samen zoeken naar antwoorden komt creativiteit los en ontstaan inzichten waarop samen verder gebouwd kan worden. Zo wordt 1 + 1 samen 3.

Lees meer

Update rapport financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Met het recente beeldverhaal ‘Finance en klimaatadaptatie’ vonden we het tijd om onze eerdere inventarisatie ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ uit 2018 bij te werken. We hebben de weblinks weer kloppend gemaakt en voegden enkele nieuwe voorbeelden toe. Naast de aanleiding van de publicatie van het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken – welke rol spelen financiële instellingen?’ waarin we naar het inventarisatierapport financiële prikkels verwijzen, blijkt ook het aanstaande model beslisondersteuning financiële prikkels voor overheden baat te hebben bij een update.

Lees meer

Finance gids over meten van biodiversiteit

Samen met de EU Finance@Biodiversity Community en de ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge hebben we een overzicht van meetmethoden voor biodiversiteit gemaakt voor financiële instellingen. Het wereldwijde verlies van biodiversiteit wordt steeds urgenter, en daarom zijn financiële instellingen op zoek naar manieren om voor hun investeringen hun impact op, en afhankelijkheid van, biodiversiteit te kwantificeren. De Guide on biodiversity measurement approaches geeft een beknopt overzicht van de meetmethoden die momenteel in gebruik en in ontwikkeling zijn. De gids wordt op 1 April, 14-15u, gepresenteerd in een webinar.

Lees meer

Analyse finance en klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken: welke rol spelen financiële instellingen?’ toont een analyse met kansen voor verdere samenwerking met overheden. De analyse en overzicht van vele bronnen is gemaakt op basis van 20 gesprekken met financiële instellingen en overheden en aanvullend deskresearch.

Lees meer

‘Climate Resilient City’ documentaire belicht rol banken en verzekeraars

Op 25 en 26 januari werd in Nederland de tweede internationale Klimaatadaptatie-top gehouden. Tijdens dit online event ging de documentaire The Climate Resilient City Explained in première. NextGreen leverde input voor deze documentaire vanuit haar verkenning van de rol van financiële instellingen in klimaatadaptatie.

De documentaire laat in 25 minuten zien hoe steden klimaatbestendig ingericht kunnen worden. Ze doet dit aan de hand van voorbeelden en lessen uit Nederlandse steden die met deze documentaire samen de City Deal Klimaatadaptatie afronden. De getoonde verhalen benadrukken het belang van samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincie, Rijksoverheid, burgers, bedrijven en financiële instellingen. Dit is helemaal in lijn met de resultaten van de verkenning die NextGreen doet met Samen Klimaatbestendig.

Lees meer