Gezamenlijk beslismodel

Interviews en bijeenkomst met deskundigen van gemeente Amsterdam, Waternet en bouworganisaties voor het borgen van klimaatadaptatie met publiek-private instrumenten. Zoals deze nu als pilots worden ingezet bij gebiedsontwikkeling, transformatie en aanpassingen in de stad. Met deze nieuwe opdracht werken NextGreen en Stroom & Onderstroom met betrokkenen een raamwerk met instrumenten uit, met onder meer de waterneutrale bouwenvelop, bestemmingsplan en duurzame rioolheffing.

Lees meer op de projectpagina Beslismodel publiek-private instrumenten

Investeerders onderzoeken Footprinting methoden en Positieve impact

Om biodiversiteit -de basis van al het leven- beter te integreren in investeringsbeslissingen van financiële instellingen, startte de Europese Commissie in 2017 de Community of Practice Finance@Biodiversity. Bekijk de resultaten van de Community of Practice in de recente flyer ‘Footprinting, Positive Impact and Roadmap for Biodiversity Investment’.

Lees meer

Workshop Transititieperspectieven (2018)

Interactieve workshop over Transitieperspectieven met leden van de Alumnivereniging ITEM, Ingenieurs Techniek en Maatschappij. NextGreen presenteerde een negental verschillende transitie theorieën en procesmethoden, zoals de curve van Rotmans, de sleutelfuncties van Hekkert, de U-theorie van Scharmer en het Multi Level Design Model van Joore. Aan de hand van hun eigen praktijk konden de deelnemers zich in de verschillende perspectieven verdiepen. Resultaat: inzicht in de toepasbaarheid van de verschillende Transitieperspectieven, en concrete handvatten voor de aanpak en volgende stappen in de eigen projecten en processen.

Download: presentatie

Green Deal presenteert Facts&Values

Lieke Coppens (rechts, Nelen & Schuurmans) overhandigt namens de GDGD de Facts&Values aan Harriët Tiemens (links, wethouder van de Gemeente Nijmegen), Josan Meijers, (gedeputeerde van de Provincie Gelderland) en Matthieu Gremmen (waarnemend dijkgraaf van Waterschap Rivierenland).

De infographic met Facts & Values over groenblauwe daken gaat viral sinds 19 september. Samen met het werkspoor van de Green Deal Groene Daken vertaalde NextGreen de kwantitatieve voordelen van groene daken in een infographic. Ook de kosten en waterwinst van de vier typen groene daken Sedumdak, Natuurdak, Tuindak of Groenblauwdak staan overzichtelijk op een rij.

De factsheet van de Green Deal Groene Daken (GDGD) die door NextGreen wordt begeleid, toont de vele voordelen van een groenblauw dak. Een groen dak verkoelt en gaat twee keer zolang mee. Waterberging, biodiversiteit en extra buiten gebruiksruimte. De factsheet Facts&Values Groenblauwe Daken laat dakprestaties zo kwantitatief mogelijk zien, en is gebaseerd op dertig wetenschappelijke bronnen. Met de factsheet wil de Green Deal het gesprek tussen alle belanghebbenden van groene daken op gang brengen, met als doel om met meer en betere groene daken samen van alle voordelen gebruik te maken.

Het werkspoor dat de factsheet samenstelde bestaat uit Green Deal Groene Daken partners gemeente Rotterdam, Nelen & Schuurmans, Van der Tol en Vereniging Bouwwerkbegroeners. Zij deden dit in nauwe samenwerking met STOWA / COP Meten en Monitoren Groenblauwe Daken.
Kijk voor de flyer en allen gebruikte bronnen op de Facts&Values pagina van de Green Deal Groene Daken

Brainstorm verdienmodel BioBorders

Binnen de pilot BioBorders in Heiloo verzorgde NextGreen een brainstorm waarin 4 verschillende manieren om groen in de wijk financieel te borgen zijn bedacht. Het waardenwiel en een door NextGreen bedacht denkraam voor een gezamenlijk verdienmodel zijn daarbij gebruikt.

Lees meer op de projectpagina Verdienmodel BioBorders.

 

 

Dakhelden 2018

Procesbegeleiders Anne-Marie Bor (NextGreen) en Carleen Mesters (Stroom en Onderstroom) zijn op 1 juni door de Rotterdamse Dakendagen bekroond tot ‘Dakhelden 2018’. “Ze denken in netwerken, in hoe je door samenwerken grote stappen kunt zetten, niet alleen in Rotterdam, of in Amsterdam, maar in het hele land”, aldus de jury. “Wat hen drijft is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen rondom dakbegroeiing en zodoende de toepassing van groene daken op te kunnen schalen.”

Green Deal Groene Daken procesbegeleiders Anne-Marie Bor (links) en Carleen Mesters bekroond tot Dakheld 2018.

Whitepaper Expedities Natuurlijk Kapitaal

Whitepaper ‘Value Creation with Natural Capital’ beschrijft natuurlijk kapitaal risico’s en kansen voor finance en business. De resultaten van twee expedities rond het investeren in de agro & food sector en bouw tonen routes voor de gezamenlijke transitie.

Een expeditie is een praktijkgebaseerde verdiepende dialoog, deze keer tussen investeerders en investees en een expert panel. In beide expedities kregen deelnemers samen zicht op relevante natuurwaarden en business cases.

De whitepaper is te downloaden op de projectpagina van de Expedities Natuurlijk Kapitaal net als de slides.

Flyer ‘Meer met groene daken’

De voordelen van multifunctionele daken zijn nu te vinden in een flyer van de Green Deal Groene Daken. Natuurdaken, waterdaken, gebruiksdaken en energiedaken, de flyer stimuleert mensen om te onderzoeken wat er nog meer kan met het dak. De al meer traditionele sedumdaken zijn inmiddels steeds beter bekend. De nieuwere multifunctionele daken bieden een antwoord aan verschillende maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en gezondheidsvraagstukken.

Verder laat de flyer zien hoe de Green Deal aan verschillende sporen werkt om multifunctionele groene daken landelijk te stimuleren.

Download de flyer via de pagina van de Green Deal Groene Daken.

Inventarisatie Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Vergroenen van belastingen en andere financiële prikkels om klimaatbestendigheid te stimuleren zijn door ons in kaart gebracht in het rapport ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’.  

In opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie inventariseerden wij verschillende soorten financiële prikkels die gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en tuinen.

De inhoud bouwt voort op de activiteiten van het Werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken. De inventarisatie levert een rapport met overzicht van financiële prikkels en meekoppel mogelijkheden met andere duurzame thema’s op, en een oproep in de vorm van een pamflet met een infographic. De resultaten geven perspectief op vervolgstappen.

We hopen dat u met deze inventarisatie minstens zoveel inspiratie opdoet als dat wij opdeden tijdens de interviews, klankbordgroep- en werkspoor bijeenkomsten! Wat ons betreft is vergroenen van belastingen een onmisbare stap op weg naar de nieuwe economie.

 

Het rapport ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ is te bekijken op de pagina Differentiatie Belastingen.

Stagiaire Green Deal Groene Daken in de prijzen

Winnaars Lieke Brackel (Bachelor-scriptie) en Daan Poppema (Master-scriptie), KNW Najaarscongres (foto: h2owaternetwerk.nl)

 

Lieke Brackel won op 24 november 2017 de Waternetwerk Bachelorscriptieprijs met haar scriptie ‘Politieke dimensies van transities: discussie over differentiatie van de rioolheffing als beleidsinstrument voor de klimaatbestendige stad’.

Zij werkte voor haar scriptie samen met het werkspoor Differentiatie Belastingen binnen de Green Deal Groene Daken. Lieke interviewde 22 waterprofessionals om te achterhalen welke argumenten er rond dit onderwerp spelen.

Lees meer