Vergroenen Belastingen (2015 – 2018)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie inventariseerden wij verschillende soorten financiële prikkels die gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en tuinen. Het rapport toont trends rond financiële incentives en meekoppel mogelijkheden met andere duurzame thema’s. Het bijbehorende pamflet met infographic roept gemeenten en waterschappen op voor gezamenlijke vervolgstappen.

Eerder onderzochten we binnen de Green Deal Groene Daken de juridische en financiële aspecten van belastingdifferentiatie voor de rioolheffing, waterschapsbelasting en OZB. Via pilots willen we de toepasbaarheid verder uitwerken.  Hiervoor is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd op basis waarvan de Alliantie Financiële Prikkels is gestart.

Partners

  • Klankbordgroep: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Stichting RIONED, Amsterdam Rainproof, gemeente Rotterdam, Waterschap Hunze en Aa’s, Ambient
  • Werkspoor vanuit Green Deal Groene Daken: Waterschappen Vechtstromen (voorzitter), Aa en Maas en De Dommel, gemeenten Enschede, Rotterdam en Son en Breugel, VEBIDAK

Doel

Het onderzoeken van de mogelijkheden en effectiviteit van financiële prikkels, door:

  • Inventariseren van de bestaande praktijk
  • Haalbaarheidsonderzoek samenwerking

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Ontwikkelen rapport | Faciliteren klankbordgroep
Samen met Stroom en Onderstroom

Resultaten en meer…