Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Op 28 maart werd aan Donné Slangen, directeur Natuur bij het ministerie van LNV, de Handreiking Natuurdaken uitgereikt. Deze handreiking gaat over dakopbouw, planten en voorzieningen om vogels, vlinders, bijen en andere soorten te helpen met voedsel, veiligheid en voortplanting. Samengesteld door Green Deal Groene Daken partners, met procesbegeleiding en advies van NextGreen.

Rechts: Wilco van Heerwaarden (BTL Groep en Green Deal Groene Daken) overhandigt de Handreiking Natuurdaken aan Donné Slangen (directeur Natuur en plaatsvervangend DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV). Foto: Merlijn Michon

Lees meer

Pilots Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Het impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’ van werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken groeit door naar een nieuwe ‘Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Dit doen zij met nieuwe partners en in samenwerking met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De Alliantie wil inwoners en bedrijven stimuleren om hun tuin en gebouw klimaatadaptiever in te richten en richt zich op leren door middel van pilots. Zo streven zij ernaar om samen de prikkels verder te ontwikkelen.

Om de wezenlijke werking van de verschillende financiële prikkels voor klimaatadaptatie verder te onderzoeken en ontwikkelen, wordt de Alliantie ingericht met pilots en bijbehorende dwarsdoorsnijdende werkgroepen. Deze werkgroepen verdiepen zich in gezamenlijke onderzoeksthema’s en verrichten waar nodig zelf onderzoek.

Decentrale overheden kunnen voor de periode 2019-2020 een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk voor inhuur van expertise bij de uitvoering van pilots ‘financiële prikkels’.

Op 6 juni komt de Alliantie bij elkaar om de pilots aan te scherpen en samen de agenda voor de verschillende werkgroepen te bepalen. Geïnteresseerde overheden melden zich aan via een e-mail aan info@nextgreen.nl.

 

Aan de Alliantie Financiële Pikkels voor klimaatadaptatie gingen vooraf:

Lees meer:

Businesscase, participatie en Infranatuur aanbesteden

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Omdat Nederland over een uitgebreid en dicht infrastructuurnetwerk beschikt, is het belangrijk om juist daar te zorgen voor meer biodiversiteit. Binnen de Green Deal Infranatuur hebben diverse partijen deze potentie verder onderzocht en benut. Er zijn handreikingen gemaakt om biodiversiteit mee te nemen in aanbestedingen, omgevingsmanagement en businessmodellen.

Lees meer