Beleidsmixer voor klimaatadaptatie

Beeld: Sjon Heijenga

De werkgroep Beslisondersteuning van de Alliantie Financiële Prikkels maakte een raamwerk om te komen tot een mix van financiële prikkels en beleidsinstrumenten voor klimaatadaptatie. Na twee jaar pilots en samenwerken aan financiële prikkels voor klimaatadaptatie, rondden de partners tijdens de partnerbijeenkomst van 8 juni de Alliantie Financiële Prikkels af. Alle drie de werkgroepen kwamen aan bod. De werkgroep Beslisondersteuning, die NextGreen samen met Stroom en Onderstroom begeleidt, presenteerde haar eindproduct: de Beleidsmixer.

Routewijzer

De Beleidsmixer is bedoeld voor gemeenten en waterschappen en dient als routewijzer om te komen tot instrumenten en prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein. Er zijn veel verschillende soorten financiële prikkels om klimaatadaptatie op privaat terrein te stimuleren, zoals subsidies, diensten in natura, duurzame rioolheffing, en groene leges. Maar hoe kom je als gemeente tot een onderbouwde keuze voor een bepaald type instrument?

Raamwerk met tools

Voor klimaatadaptatie zijn de afgelopen jaren verschillende digitale tools ontwikkeld die allemaal een stukje van de puzzel helpen oplossen. De gemeenten en waterschappen in de werkgroep werkten samen vanuit de vraagstukken in hun praktijk van klimaatadaptatie. Onder begeleiding van NextGreen en Stroom en Onderstroom kwamen zij tot een raamwerk met vier stappen die samen structuur bieden voor de keuzes en beslissingen die nodig zijn om tot financiële prikkels voor klimaatadaptatie te komen. Bij iedere stap verwijst de Beleidsmixer naar bestaande tools en tools uit de pilots van de Alliantie die kunnen helpen bij het maken en onderbouwen van keuzes.

Vier stappen op basis van praktijkervaring

  1. Het verduidelijken van de doelen en opgaven voor klimaatadaptatie. Uit de ervaringen van de werkgroepleden bleek dat klimaatadaptatie niet werkt zonder een goede probleemanalyse en duidelijke doelen.
  2. Het duiden van de gewenste fysieke maatregelen en de belangrijkste stakeholders. Een aandachtspunt hierbij is dat in stedelijk gebied vaak meer dan de helft van het oppervlakte privaat terrein is. Hierdoor lukt het meestal niet om klimaatadaptatie volledig in de openbare ruimte op te lossen.
  3. Het bepalen van de instrumentenmix waarmee klimaatadaptatie op privaat terrein gestimuleerd kan worden. Het gaat hierbij om een mix van communicatie, financiële prikkels en juridische prikkels. Uit de ervaringen van de werkgroepleden blijkt dat een brede mix van instrumenten nodig is om inwoners en ondernemers in beweging te krijgen.
  4. Deze laatste stap van het raamwerk zoomt verder in op financiële prikkels als onderdeel van de instrumentenmix. Hierbij verwijzen we onder andere naar voorbeelden en tools die de afgelopen twee jaar in de pilots en werkgroepen van de Alliantie Financiële Prikkels zijn ontwikkeld.

Aan de Beleidsmixer werkten mee: Gemeenten Dordrecht, Enschede, Harderwijk, Werkregio Noord-Veluwe, Hoogheemraadschap Delfland en Waterschap de Dommel. We danken de partners voor hun inbreng en hopen dat de Beleidsmixer ook andere gemeenten en waterschappen zal helpen bij het stimuleren van klimaatadaptatie op privaat terrein.

Samen met Stroom en Onderstroom werkt NextGreen aan een nieuw leer- en ontwikkelproces met overheden. Doel is om met innovatie in beleid en financiële prikkels inwoners en ondernemers verder te stimuleren voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en/of een leefomgeving.

Download de Beleidsmixer.

Lees meer over dit project op de projectpagina Alliantie Financiële Prikkels.

Mail info@nextgreen.nl als je belangstelling hebt voor het nieuwe leer- en ontwikkelproces.