Ambitieuze agenda voor méér impact op de nationale daken

NextGreen werkt – samen met Stroom en Onderstroom – het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2023 uit. Daarin benadrukken de 45 partner overheden, bedrijven en kennisinstellingen het belang van een multifunctionele inrichting van het dakenlandschap om méér impact te maken dan alleen via de huidige run op daken voor zonnepanelen. Ook voor de natuur, hittestress, wateroverlast, gezondheid en druk op ruimtegebruik biedt ons dakenlandschap oplossingen.

Het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan kwam tot stand door de multi-stakeholder samenwerking met partner gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries kennisinstellingen, koepelorganisaties en bedrijven van de Green Deal Groene Daken. Ook nieuwe partners met belangstelling voor het Nationaal Daken Plan (NDP) zijn betrokken. Zo spraken we diverse sleutelorganisaties, organiseerden een werkconferentie waar meer dan 100 deelnemers hun bijdragen interactief leverden en deden we een aanvullende enquête om de prioriteiten voor concrete acties en bijdragen aan te scherpen.

Het plan van aanpak vormt het vertrekpunt bij de eerste partnerbijeenkomst van het Nationaal Daken Plan op 7 april. Het plan focust op concrete acties die nodig zijn om samen een verandering in het dakenlandschap in gang te zetten.

We delen hier alvast graag de vier speerpunten waar het Nationaal Daken Plan mee aan de slag zal gaan:

  1. Verbreding van mindset: communicatie over facts&values gericht op bewustwording van de bredere maatschappelijke winst met multifunctionele daken
  2. Verankering in beleid: om multifunctionele daken beter te verankeren in (lokale) beleidsinstrumenten
  3. Stimulerende financieringsmodellen: voor het verkennen en ontwikkelen van kansrijke financieringsroutes
  4. Bekwame vakmensen: kennis en kunde over multifunctionele daken beter in bestaande curricula krijgen dan wel nieuwe curricula starten, innovatie blijvend aanjagen

Lees meer over de rol van NextGreen in het project Nationaal Daken Plan