Differentiatie Belastingen (2015 – )

Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Differentiatie van belastingen kan worden ingezet als prikkel voor brede bewustwording rond klimaatadaptatie. Belastingvoordelen zorgen dat investeringen, in een groen dak of infiltratiekratten in de tuin bijvoorbeeld, terugverdiend kunnen worden en bieden daarmee een financiële prikkel. Binnen de Green Deal Groene Daken onderzochten we de juridische en financiële aspecten van belastingdifferentiatie voor de rioolheffing, waterschapsbelasting en OZB. Via pilots willen we de toepasbaarheid verder uitwerken.

Partners

  • Werkgroep vanuit GD Groene Daken: Waterschap Vechtstromen, Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, gemeente Enschede, gemeente Rotterdam, VEBIDAK, Van der Tol.
  • Klankbordgroep: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Vereniging Nederlandse Gemeenten, RIONED, Ambient.

Doel

Het onderzoeken van de mogelijkheden en effectiviteit van differentiatie van belastingen, door:

  • Inventariseren van de bestaande praktijk
  • Experimenteren en doorrekenen in pilots

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Ontwikkelen rapport | Faciliteren klankbordgroep | Organiseren leerproces pilots
Samen met Stroom en Onderstroom

Resultaten en meer…