Adaptatie Atelier is gestart

Doe mee met het Adaptatie Atelier, een nieuwe coalitie opgericht door en voor gemeenten, waterschappen en provincies die samen beleid en prikkels ontwikkelen voor klimaatadaptatie (en biodiversiteit) gericht op inwoners en bedrijven.

Het Adaptatie Atelier is gestart op 22 juni op initiatief van de gemeenten Antwerpen, Enschede, Groningen, Harderwijk en Uitgeest. Zij nodigen collega’s uit om aan te sluiten.

Het initiatief is nu vier maanden onderweg. Samen met de deelnemers is besloten de aandacht te richten op drie doelgroepen, die worden behandeld in aparte werkgroepen:

  1. Bedrijventerreinen
  2. Woningcorporaties
  3. Woningeigenaren

Er is gestart met de werkgroep bedrijventerreinen, daarna volgen de andere twee werkgroepen.

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast, droogte en hitte. Om steden klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig. Gemeenten en waterschappen kunnen dit niet alleen realiseren aangezien de openbare ruimte max 30 tot 40 procent van het totale oppervlak beslaat in de stad.

Private partijen stimuleren

Voor een klimaatbestendige en biodiverse leefomgeving is het nodig om ook private partijen te stimuleren om maatregelen te nemen. Met een passende mix van communicatie, financiële prikkels en juridische instrumenten kan je inwoners en bedrijven stimuleren om lokaal de meest effectieve maatregelen te nemen.

Adaptatie Atelier

Het Adaptatie Atelier biedt ruimte om samen te leren, te verdiepen en te ontwikkelen. Dit rond de vraag hoe je als decentrale overheid inwoners en bedrijven meekrijgt om hun gebouwen en tuinen natuurinclusief en klimaatbestendig in te richten. En hoe je daarvoor de best passende mix inzet van participatie, communicatie, financiële prikkels en wet- en regelgeving. Het doel is om klimaatbestendige en natuurinclusieve inrichting te versnellen door betere verankering in decentraal beleid.

Werkgroepen

Door met elkaar in werkgroepen te verdiepen en samen te ontwikkelen, ontstaat versterking en interne efficiency rond de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit. Werkgroepen bestaan uit 4 tot 8 deelnemende leden (gemeente, waterschap of provincie). De eerste drie werkgroepen richten zich op gebouweigenaren: bedrijventerreinen, woningcorporaties en woningeigenaren.

Wat levert deelname op?

Wie deelneemt aan het Adaptatie Atelier heeft de volgende voordelen:

  • Deelname aan minimaal 4 bijeenkomsten per jaar van 1 of 2 werkgroepen
  • Toegang tot verslagen van alle bijeenkomsten van alle werkgroepen
  • Mede bepalen welke producten ontwikkeld worden
  • Bijdragen aan gezamenlijk te ontwikkelen producten, ook op basis van eigen praktijk en vragen die spelen
  • Vraaggestuurde verbinding met het brede netwerk van NextGreen en Stroom en Onderstroom met kennisinstellingen, financiële instellingen, koepelorganisaties, gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries
  • Deelname aan een jaarlijkse brede bijeenkomst samen met netwerk KANS en GNK.

Aanmelden

Het Adaptatie Atelier is gestart op 22 juni samen met gemeente Antwerpen, Enschede, Groningen, Harderwijk en Uitgeest. Er zijn nog plekken beschikbaar. Wil je meedoen? Schrijf je dan in. Liever eerst nog meer informatie? Stuur dan een mail naar info@nextgreen.nl.