Adaptatie Atelier – Meld je aan!

Meld je aan voor het Adaptatie Atelier, een nieuwe coalitie van gemeenten, waterschappen en provincies die samen beleid en prikkels gaan ontwikkelen voor klimaatadaptatie (en biodiversiteit) gericht op inwoners en bedrijven.

Het Adaptatie Atelier is gestart op 22 juni samen met gemeente Antwerpen, Enschede, Groningen, Harderwijk en Uitgeest. Er zijn nog plekken beschikbaar.

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast, droogte en hitte. Om steden klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig. Gemeenten en waterschappen kunnen dit niet alleen realiseren aangezien de openbare ruimte max 30-40% van het totale oppervlak beslaat in de stad.

Private partijen stimuleren

Voor een klimaatbestendige en biodiverse leefomgeving is het nodig om ook private partijen te stimuleren om maatregelen te nemen. Met een passende mix van communicatie, financiële prikkels en juridische instrumenten kan je inwoners en bedrijven stimuleren om lokaal de meest effectieve maatregelen te nemen.

Beleidsmix

NextGreen & Stroom en Onderstroom ontwikkelden samen met gemeenten en waterschappen de Beleidsmixer in het kader van de Alliantie Financiële Prikkels. Gemeenten, waterschappen en provincies bleken behoefte te hebben om van elkaar te leren en zo samen het lokaal stimulerende beleid en bijbehorende regels verder te ontwikkelen. Daarom hebben zij het initiatief genomen voor de start van een Adaptatie Atelier voor gemeenten, waterschappen en provincies.

Start Adaptatie Atelier

Dit ‘Adaptatie Atelier’ is gestart op 22 juni, en biedt ruimte om samen te leren, te verdiepen en te ontwikkelen. Dit rond de vraag hoe je als decentrale overheid inwoners en bedrijven meekrijgt om hun gebouwen en tuinen natuurinclusief en klimaatbestendig in te richten. En hoe je daarvoor de best passende mix inzet van participatie, communicatie, financiële prikkels en wet- en regelgeving. Het doel is om klimaatbestendige en natuurinclusieve inrichting te versnellen door betere verankering in decentraal beleid.

Wat levert deelname op?

Wie deelneemt aan het Adaptatie Atelier heeft de volgende voordelen:

  • Deelname aan minimaal 4 bijeenkomsten per jaar van 1 of 2 projectgroepen en/of werkstromen
  • Toegang tot verslagen van alle bijeenkomsten van alle projectgroepen en/of werkstromen
  • Mede bepalen welke producten ontwikkeld worden
  • Bijdragen aan gezamenlijk te ontwikkelen producten, ook op basis van eigen praktijk en vragen die spelen
  • Vraaggestuurde verbinding met het brede netwerk van NextGreen en Stroom en Onderstroom met kennisinstellingen, financiële instellingen, koepelorganisaties, gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries
  • Deelname aan een jaarlijkse brede bijeenkomst samen met netwerk KANS en GNK.

Werkstromen en projectgroepen

De inhoud en agenda van de werkstromen en projectgroepen worden samen met de deelnemers bepaald. Thema’s voor werkstromen en projectgroepen waar interesse voor is:

  • Beleidsmix richting een stakeholdergroep, zoals: Bedrijventerreinen, Woningcorporaties, Particuliere woningeigenaren,  Nieuwbouw (stedelijk), Bestaande bouw (stedelijk), Agrarisch (buitengebied) en Samenwerking met financiële instellingen
  • Het stimuleren van specifieke maatregel, zoals: Stimuleren van groenblauwe en multifunctionele daken, Stimuleren van geveltuinen
  • Uitwerking van specifieke instrumenten, zoals: Communicatie en coaching, Opzetten en uitvoeren subsidieregeling, Belastingvoordeel (duurzame rioolheffing), Rekenmodel voor klimaatadaptatie, Reguleren, zoals verankering in omgevingsplan, Monitoring, Maatwerk per doelgroep en inclusiviteit, Meekoppelen en integrale aanpak duurzaamheid.

Aanmelden

Het Adaptatie Atelier is gestart op 22 juni samen met gemeente Antwerpen, Enschede, Groningen, Harderwijk en Uitgeest. Er zijn nog plekken beschikbaar. Wil je meedoen? Schrijf je dan in. Liever eerst nog meer informatie? Stuur dan een mail naar info@nextgreen.nl.