Dakenvisie Utrecht

Dakenvisie Utrecht (2021)


Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil in 2021 tot een Dakenvisie met een Ambitie komen samen met de stakeholders in de stad. Het gaat daarbij om een concrete ambitie waarin de strategische doelen voor klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en ruimtelijk kwaliteit bij elkaar komen. ‘Geen dak onbenut’ in 2050 is het uiteindelijke doel. Daarnaast moet de visie handvatten gaan bieden voor het stimuleren en realiseren van een duurzame dakomgeving met behulp van een mix van beleidsinstrumenten, en eventuele vernieuwende vormen van financiering. Er ligt al een Startnotitie met de belangrijkste uitgangspunten, en een kansenkaart waarin een afwegingskader en het potentieel in kaart is gebracht.

NextGreen is gevraagd om de gemeente te begeleiden en te ondersteunen bij de totstandkoming van ‘Het Duurzame Daken Ambitiedocument’. Onze rol is vooral om procesmatig en verbindend mee te denken, en daar waar passend de eerdere ervaringen rond een afwegingskader, beslisondersteuning voor beleid, financiële prikkels en de mogelijke rol voor financiële instellingen in te brengen.

Doel

 • Komen tot een ‘Duurzame Daken Ambitiedocument’
 • Integrale aanpak zowel binnen als buiten de gemeente

Rol en activiteiten NextGreen

Begeleiding en ondersteuning | Leiden interne bijeenkomsten | Verbinden met recente ontwikkelingen


Resultaten en meer…

Hier publiceren we de resultaten in dit project zodra die er zijn.Foto: Jan Knoop

Finance for Biodiversity Pledge

Finance for Biodiversity Pledge (2020 – )


Finance for Biodiversity Pledge

Om het wereldwijde biodiversiteitsverlies te keren, is een transitie nodig in alle sectoren van de samenleving. Ook financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en asset managers zien dat ze door hun investeringen zowel een positieve als een negatieve invloed op natuur en biodiversiteit hebben. Biodiversiteitsverlies is voor financiële instellingen een potentieel bedrijfsrisico op de langere termijn.

Financiële instellingen willen zich daarom naast het groeiende commitment aan klimaatdoelen nu ook committeren aan het bewaren en herstellen van biodiversiteit. Hierover bundelen ze hun krachten in de Finance for Biodiversity Pledge. Banken, verzekeraars, asset managers en impact funds uit verschillende landen doen hierin de belofte om de komende jaren aan de slag te gaan met biodiversiteit. Ze doen roepen andere financiële instellingen en staatshoofden op om zich bij hen aan te sluiten om in dit decennium te zorgen voor een omkering in het wereldwijde verlies van biodiversiteit.

De Finance for Biodiversity Pledge is geïnitieerd door leden van de F@B Community of Practice. De Pledge is uitgegroeid tot een zelfstandig project dat wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende financiële instellingen.

Doel

 • Aandacht voor biodiversiteit vergroten bij financiële instellingen en overheden
 • Krachten bundelen en gezamenlijke ontwikkeling faciliteren
 • Staatshoofden aanmoedigen om tijdens de CBD COP15 ambitieuze doelen te stellen voor biodiversiteit

Rol en activiteiten NextGreen

Coördinatie ondertekening en launch events | Community management | Communicatie

Samen met: Anita de Horde van De Horde Advies


Resultaten en meer …Finance for Biodiversity Pledge

Voorafgaand project

Finance@Biodiversity Community


Verkenning financiële sector en klimaatadaptatie

Verkenning financiële sector en klimaatadaptatie


Samen Klimaatbestendig

Voor het verder versterken van klimaatadaptatie in Nederland is het belangrijk om inzicht te krijgen in de initiatieven er momenteel spelen op het gebied van klimaatrisico’s en -adaptatie in de financiële sector. Inzicht in het speelveld en een ‘gezamenlijke taal’ ontbreken voor banken, investeerders, verzekeraars en de gemeenten en waterschappen waar de financiële instellingen via de locaties van hun assets mee verbonden zijn. Welke instrumenten gebruiken financiële instellingen voor het toetsen en versterken van klimaatbestendigheid van hun investeringen en klanten, en wat is hun handelingsperspectief?

Op basis van interviews brengt NextGreen de ontwikkelingen in kaart en inventariseert welke volgende stappen financiële instellingen willen en kunnen ontwikkelen om hun beleid en projecten (verder) klimaatbestendig in te steken richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven.

Dit inzicht is van belang voor het bevorderen van wisselswerking rond klimaatbestendigheid tussen financiële instellingen en o.a. gemeenten en waterschappen. Een ‘gezamenlijke taal’ maakt hun gesprek rond klimaatbestendige inrichting effectiever richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven, en het geeft sneller zicht op gezamenlijke oplossingen.

Doel

 • Onderwerp en context van klimaatbestendigheid initiatieven in de financiële sector in kaart brengen
 • Aanzet voor een gezamenlijke taal ontwikkelen en handelingsperspectief richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven
 • Samenhangend en breed toegankelijk initiatieven overzicht: Wat gebeurt er al en wat is er aanvullend mogelijk en nodig voor een transitie in de financiële sector op het gebied van klimaatadaptatie?
 • Verkennen behoefte en mogelijkheid voor een samenwerkingsverband voor dit onderwerp

Rol en activiteiten NextGreen

Inventarisatie, interviews en desk research | Uitwerken initiatieven overzicht | Verkennen samenwerkingsverband

Samen met Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en Climate Risk Services


Resultaten en meer …Voorafgaand project


EU CoP Finance@Biodiversity

EU CoP Finance@Biodiversity (2017 – )


Europese Commissie, DG Milieu


Om biodiversiteit, de basis van al het leven, beter te integreren in investeringsbeslissingen van financiële instellingen, start de Europese Commissie de Community of Practice Finance@Biodiversity. Verschillende deelnemers delen in deze Community of Practice hun ervaringen en inzichten over hun activiteiten en investeringsstrategieën aangaande ecosystemen en biodiversiteit. De EU CoP F@B bouwt onder andere voort op de ervaringen uit de eerdere Nederlandse CoP Financial Institutions & Natural Capital die ook door NextGreen is gefaciliteerd.

Deelnemers

Actiam, ASN Bank, AXA Investment Management, CDC Biodiversité, Degroof Petercam, Ebanka, EIB, GLS Bank, Finance in Motion, FMO, ING Belgium, Mirova en Piraeus Bank. Carbon Disclosure Standards Board, Ministry of Economic Affairs, Natural Capital Coalition, Natural Capital Finance Alliance, UNEP FI, VBDO.

Doel

Het ondersteunen van de transitie naar een duurzame financiële sector, door:

 • Delen en promoten van ‘best practices’
 • Verdiepen in 3 werkgroepen: ‘Biodiversity Accounting’, ‘Positive impact’ en ‘Ambition & Responsibility’
 • Verbinden met andere ontwikkelingen en initiatieven rond green finance

Rol en activiteiten NextGreen

Ondersteunen EU Platform Business@Biodiversity | Leiden workstream Finance | Faciliteren CoP F@B | Begeleiden werkgroep. Samen met ICF International.


Resultaten en meer…Vergroenen Belastingen

Vergroenen Belastingen (2015 – )


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Differentiatie van belastingen kan worden ingezet als prikkel voor brede bewustwording rond klimaatadaptatie. Belastingvoordelen zorgen dat investeringen, in een groen dak of infiltratiekratten in de tuin bijvoorbeeld, terugverdiend kunnen worden en bieden daarmee een financiële prikkel.

Voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie inventariseerden wij verschillende soorten financiële prikkels die gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en tuinen. Het rapport toont trends rond financiële incentives en meekoppel mogelijkheden met andere duurzame thema’s. Het bijbehorende pamflet met infographic roept gemeenten en waterschappen op voor gezamenlijke vervolgstappen.

Eerder onderzochten we binnen de Green Deal Groene Daken de juridische en financiële aspecten van belastingdifferentiatie voor de rioolheffing, waterschapsbelasting en OZB. Via pilots willen we de toepasbaarheid verder uitwerken.

Vier pilots ontvingen in april een financiële bijdrage. In het najaar van 2019 volgt er een nieuwe oproep voor pilots. Geef je eventuele interesse eventueel door met een mail aan info@nextgreen.nl, en/of houd de nieuwsbrief van Ruimtelijke Adaptatie in de gaten.

Partners

 • Klankbordgroep: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Stichting RIONED, Amsterdam Rainproof, gemeente Rotterdam, Waterschap Hunze en Aa’s, Ambient
 • Werkspoor vanuit Green Deal Groene Daken: Waterschappen Vechtstromen (voorzitter), Aa en Maas en De Dommel, gemeenten Enschede, Rotterdam en Son en Breugel, VEBIDAK

Doel

Het onderzoeken van de mogelijkheden en effectiviteit van differentiatie van belastingen, door:

 • Experimenteren en doorrekenen in pilots
 • Inventariseren van de bestaande praktijk

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Ontwikkelen rapport | Faciliteren klankbordgroep | Organiseren leerproces pilots
Samen met Stroom en Onderstroom


Resultaten en meer…