Nationaal Daken Plan

Nationaal Daken Plan (2020 – 2023)


Stichting Green Deal Groene Daken

In vervolg op de Green Deal Groene Daken werkte NextGreen het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2023 uit. Daarin wordt het belang van een multifunctionele inrichting van het dakenlandschap benadrukt om méér impact te behalen dan alleen met de focus op daken voor zonnepanelen. Ook voor de natuur, hittestress, wateroverlast, gezondheid en druk op ruimtegebruik biedt ons dakenlandschap oplossingen.
Met dit plan van aanpak nodigen de partners van het Nationaal Daken Plan anderen uit om aan te haken en zo de agenda samen verder uit te bouwen en te realiseren. Het plan is richtinggevend van opzet, en biedt ruimte om op basis van monitoring en actualiteit bijgesteld te worden. Samen op weg naar een meer en betere multifunctionele inzet van Nederlandse daken!

Partners Nationaal Dakenplan

Overheden: gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, Tilburg en Utrecht; Waterschappen Aa en Maas; Amstel, Gooi en Vecht; De Dommel, Vechtstromen; Provincies Noord-Brabant en Overijssel
Koepelorganisaties: Stichting Groenkeur, Stichting Roof Update, VEBIDAK, VHG branchevereniging van ondernemers in het groen, Vereniging Bouwwerk Begroeners, Vereniging GDO, VESP,
Bedrijven: Atelier GroenBlauw, BTL Nederland, Carlisle Construction Materials, Nederlandse Dakdekkers Associatie, Nelen & Schuurmans, Optigrün Benelux, READAR, Sempergreen, Triflex BV, Van der Tol Groep, ZinCo Benelux, Zoontjens International BV
Kennisorganisaties: Aeres Hogeschool, Amsterdam Rainproof, Het Groene Loket, Hogeschool PXL, KNW Waternetwerk, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Natuur en Milieufederaties, NIOO-KNAW, RDGA, ROC Mondriaan, Rooftop Revolution, Stichting RIONED, STOWA, VIBA-Expo, de Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland
Burgerinitiatieven: Grachten van Smaragd, Stichting Ulebelt

Doel

Landelijke stimulering van multifuctionele daken, door:
• Stimuleren van een bredere mindset
• Verankering in beleid
• Stimulerende financieringsmodellen
• Bekwame vakmensen en innovatie

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Community management partners NDP | Ondersteunen bestuur, opdrachtgeversraad en partnerbijeenkomsten | Werkgroepen NDP inrichten

Samen met Stroom en Onderstroom

Voorafgaand project


Afwegingskader omgevingsvisie

Praktijkproef afwegingskader omgevingsvisie met SDG’s (2019 – 2020)


Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Een belangrijk vraagstuk bij de implementatie van de omgevingsvisie is hoe een gemeente vorm en invulling kan geven aan het integraal kijken naar de fysieke leefomgeving. Hoe kunnen duurzame thema’s zoals energietransitie, gezondheid en luchtkwaliteit een plek krijgen in de omgevingsvisie? En welk kader kan gebruikt worden bij een integrale afweging tussen deze thema’s in de leefomgeving?

Om gemeenten te ondersteunen met een afwegingskader organiseerde de VNG praktijkproeven met een aantal gemeenten om op basis van de SDG’s en op basis van de m.e.r. tot een kader te komen.  Met de resultaten wordt een handreiking voor gemeenten ontwikkeld om de omgevingsvisie op praktische wijze te verbinden met de Sustainable Development Goals (SDG’s of Global Goals) en de Milieueffectrapportage.

NextGreen faciliteerde de werksessies met de gemeenten waarin een concept afwegingskader vorm kreeg. De Global Goals blijken een inspirerende basis te vormen voor de omgevingsvisie met hun twee specifieke kenmerken: het werken aan een positieve agenda ‘Do good’ waarbij je kijkt wat je méér kunt doen dan wat wettelijk vereist is. En het uitgangspunt dat iedereen meetelt: ‘leave no-one behind’.

Deelnemers

Gemeenten Dongen, Smallingerland, Staphorst en Súdwest-Fryslan

Doel

Middels een praktijkproef komen tot een afwegingskader met de SDG’s die gemeenten kunnen gebruiken voor hun omgevingsvisie om integrale afwegingen te maken

Rol en activiteiten NextGreen

Voorbereiden en faciliteren 6 werksessies | meedenken over afwegingskader | meelezen met handreiking.
Samen met Ellen van Reesch en Jos van der Schot (Innovatiepartners)


ResultatenEU CoP Finance@Biodiversity

EU CoP Finance@Biodiversity (2017 – )


Europese Commissie, DG Milieu


Om biodiversiteit, de basis van al het leven, beter te integreren in investeringsbeslissingen van financiële instellingen, start de Europese Commissie de Community of Practice Finance@Biodiversity. Verschillende deelnemers delen in deze Community of Practice hun ervaringen en inzichten over hun activiteiten en investeringsstrategieën aangaande ecosystemen en biodiversiteit. De EU CoP F@B bouwt onder andere voort op de ervaringen uit de eerdere Nederlandse CoP Financial Institutions & Natural Capital die ook door NextGreen is gefaciliteerd.

Deelnemers

Actiam, ASN Bank, AXA Investment Management, CDC Biodiversité, Degroof Petercam, Ebanka, EIB, GLS Bank, Finance in Motion, FMO, ING Belgium, Mirova en Piraeus Bank. Carbon Disclosure Standards Board, Ministry of Economic Affairs, Natural Capital Coalition, Natural Capital Finance Alliance, UNEP FI, VBDO.

Doel

Het ondersteunen van de transitie naar een duurzame financiële sector, door:

  • Delen en promoten van ‘best practices’
  • Verdiepen in 3 werkgroepen: ‘Biodiversity Accounting’, ‘Positive impact’ en ‘Ambition & Responsibility’
  • Verbinden met andere ontwikkelingen en initiatieven rond green finance

Rol en activiteiten NextGreen

Ondersteunen EU Platform Business@Biodiversity | Leiden workstream Finance | Faciliteren CoP F@B | Begeleiden werkgroep. Samen met ICF International.


Resultaten en meer…Vergroenen Belastingen

Vergroenen Belastingen (2015 – )


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Differentiatie van belastingen kan worden ingezet als prikkel voor brede bewustwording rond klimaatadaptatie. Belastingvoordelen zorgen dat investeringen, in een groen dak of infiltratiekratten in de tuin bijvoorbeeld, terugverdiend kunnen worden en bieden daarmee een financiële prikkel.

Voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie inventariseerden wij verschillende soorten financiële prikkels die gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en tuinen. Het rapport toont trends rond financiële incentives en meekoppel mogelijkheden met andere duurzame thema’s. Het bijbehorende pamflet met infographic roept gemeenten en waterschappen op voor gezamenlijke vervolgstappen.

Eerder onderzochten we binnen de Green Deal Groene Daken de juridische en financiële aspecten van belastingdifferentiatie voor de rioolheffing, waterschapsbelasting en OZB. Via pilots willen we de toepasbaarheid verder uitwerken.

Vier pilots ontvingen in april een financiële bijdrage. In het najaar van 2019 volgt er een nieuwe oproep voor pilots. Geef je eventuele interesse eventueel door met een mail aan info@nextgreen.nl, en/of houd de nieuwsbrief van Ruimtelijke Adaptatie in de gaten.

Partners

  • Klankbordgroep: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Stichting RIONED, Amsterdam Rainproof, gemeente Rotterdam, Waterschap Hunze en Aa’s, Ambient
  • Werkspoor vanuit Green Deal Groene Daken: Waterschappen Vechtstromen (voorzitter), Aa en Maas en De Dommel, gemeenten Enschede, Rotterdam en Son en Breugel, VEBIDAK

Doel

Het onderzoeken van de mogelijkheden en effectiviteit van differentiatie van belastingen, door:

  • Experimenteren en doorrekenen in pilots
  • Inventariseren van de bestaande praktijk

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Ontwikkelen rapport | Faciliteren klankbordgroep | Organiseren leerproces pilots
Samen met Stroom en Onderstroom


Resultaten en meer…