Toolbox financiering klimaatadaptatie

Toolbox financiering klimaatadaptatie (2021)


Ministerie van Binnenlandse Zaken (Min BZK) en RVO

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt een online toolbox over de financiering van klimaatadaptatie. Hierin wordt informatie samengebracht over de kosten en baten van klimaatadaptatie, verschillende financieringsvormen en -constructies, en meekoppelkansen. Mede op basis van het eerdere werk binnen de Alliantie Financiële Prikkels en de Analyse Finance en Klimaatadaptatie draagt NextGreen bij aan deze toolbox. Het ontsluiten van de beschikbare informatie voor een brede groep professionals binnen overheden, financiële instellingen en gebouweigenaren staat daarbij voorop.

Doel

 • Beschikbare informatie over de financiering van klimaatadaptatie bundelen en toegankelijk maken.
 • Diverse stakeholders inspireren om klimaatadaptatie op innovatieve wijze te financieren.

Rol en activiteiten NextGreen

Meedenken over structuur van de toolbox | Relevante informatiebronnen ontsluiten | Projectbladen samenstellen

Samen met in60seconds en &Flux.


Resultaten en meer…

Toolbox ‘Financiering klimaatadaptatieAlliantie Financiële Prikkels

Alliantie Financiële Prikkels (2019 – 2021)


Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

De ‘Alliantie Financiële Prikkels voor klimaatadaptatie’ is in 2019 opgericht binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, zodat gemeenten, waterschappen en provincies kunnen leren van de pilots waarin financiële prikkels worden ontwikkeld en toegepast. Vier pilots ontvingen in april 2019 een financiële bijdrage, om te werken aan de volgende onderwerpen:

 • Son en Breugel: duurzame rioolheffing
 • Rotterdam: institutionele partijen betrekken bij een klimaatbestendige inrichting bij nieuwbouw en renovatie
 • Rucphen: subsidie en communicatie om bewoners te stimuleren om hemelwater af te koppelen
 • Dordrecht: financiële prikkels voor bedrijventerreinen

In april 2020 startten nog drie pilots:

 • Amsterdam-West: onttegeldiensten in combinatie met maximaal verhardingspercentage
 • Nissewaard: testen van verschillende communicatiestrategieën richting woningeigenaren
 • Noord-Veluwe: particulieren stimuleren met een mix van communiceren, faciliteren, financieren en wet- en regelgeving

Daarnaast werkte de gemeente Enschede aan een besluitvormingsproces rond de duurzame rioolheffing

Binnen de Alliantie hebben de deelnemende gemeenten en waterschappen in drie werkgroepen ervaringen en kennis gedeeld en onderzoek gedaan. De werkgroepen richtten zich op

(1) Effectiviteit en gedrag,

(2) Monitoring en toetsing

(3) Beslisondersteuning.

NextGreen verzorgde samen met Stroom en Onderstroom het algemeen procesmanagement van de Alliantie, en begeleidde de werkgroep Beslisondersteuning.

Partners

 • Gemeenten: Amsterdam, Delft, Dordrecht, Enschede, Harderwijk, Nissewaard, Rotterdam, Rucphen, Son en Breugel
 • Waterschappen: Aa en Maas, de Dommel, Hoogheemraadschap Delfland
 • Ondersteuning pilots en werkgroepen: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bureau Binnentuinen, Behavioural Insights, Inspire to Act

Doel

 • Ontwikkelen en toepassen van financiële prikkels voor klimaatadaptatie
 • Op basis van pilots ervaringen delen en samen inzichten consolideren

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Faciliteren leerproces pilots
Samen met Stroom en Onderstroom

Voorafgaand project

Vergroenen belastingen


Resultaten en meer…Dakenvisie Utrecht

Dakenvisie Utrecht (2021)


Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil in 2021 tot een Dakenvisie met een Ambitie komen samen met de stakeholders in de stad. Het gaat daarbij om een concrete ambitie waarin de strategische doelen voor klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en ruimtelijk kwaliteit bij elkaar komen. ‘Geen dak onbenut’ in 2050 is het uiteindelijke doel. Daarnaast moet de visie handvatten gaan bieden voor het stimuleren en realiseren van een duurzame dakomgeving met behulp van een mix van beleidsinstrumenten, en eventuele vernieuwende vormen van financiering. Er ligt al een Startnotitie met de belangrijkste uitgangspunten, en een kansenkaart waarin een afwegingskader en het potentieel in kaart is gebracht.

NextGreen is gevraagd om de gemeente te begeleiden en te ondersteunen bij de totstandkoming van ‘Het Duurzame Daken Ambitiedocument’. Onze rol is vooral om procesmatig en verbindend mee te denken, en daar waar passend de eerdere ervaringen rond een afwegingskader, beslisondersteuning voor beleid, financiële prikkels en de mogelijke rol voor financiële instellingen in te brengen.

Doel

 • Komen tot een ‘Duurzame Daken Ambitiedocument’
 • Integrale aanpak zowel binnen als buiten de gemeente

Rol en activiteiten NextGreen

Begeleiding en ondersteuning | Leiden interne bijeenkomsten | Verbinden met recente ontwikkelingen


Resultaten en meer…

Hier publiceren we de resultaten in dit project zodra die er zijn.Foto: Jan Knoop

Finance for Biodiversity Pledge

Finance for Biodiversity Pledge (2020 – )


Finance for Biodiversity Foundation

Om het wereldwijde biodiversiteitsverlies te keren, is een transitie nodig in alle sectoren van de samenleving. Ook financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en asset managers zien dat ze door hun investeringen zowel een positieve als een negatieve invloed op natuur en biodiversiteit hebben. Biodiversiteitsverlies is voor financiële instellingen een potentieel bedrijfsrisico op de langere termijn.

Financiële instellingen willen zich daarom naast het groeiende commitment aan klimaatdoelen nu ook committeren aan het bewaren en herstellen van biodiversiteit. Hierover bundelen ze hun krachten in de Finance for Biodiversity Pledge. Banken, verzekeraars, asset managers en impact funds uit verschillende landen doen hierin de belofte om de komende jaren aan de slag te gaan met biodiversiteit. Ze doen roepen andere financiële instellingen en staatshoofden op om zich bij hen aan te sluiten om in dit decennium te zorgen voor een omkering in het wereldwijde verlies van biodiversiteit.

De Finance for Biodiversity Pledge is geïnitieerd door leden van de F@B Community of Practice. De Pledge is uitgegroeid tot een zelfstandig project dat wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende financiële instellingen.

Deelnemers

Deelnemers aan de Finance for Biodiversity Foundation: Achmea Investment Management, ACTIAM N.V., Bankinter, Coöperatie Klaverblad Verzekeringen U.A., Coöperatieve Rabobank U.A., HSBC Global Asset Management, the international business of Federated Hermes, Karner Blue Capital, La Financière de l’Échiquier, Pireaus Financial Holdings, Mirova, Robeco, SCOR SE en Swedbank Robur

Voor een overzicht van alle ondertekenaars van de Pledge, zie signatories.

Doel

 • Aandacht voor biodiversiteit vergroten bij financiële instellingen en overheden
 • Krachten bundelen en gezamenlijke ontwikkeling faciliteren
 • Staatshoofden aanmoedigen om tijdens de CBD COP15 ambitieuze doelen te stellen voor biodiversiteit

Rol en activiteiten NextGreen

Coördinatie ondertekening en launch events | Community management | Communicatie

Samen met: Anita de Horde van De Horde Advies
Voorafgaand project

Finance@Biodiversity Community


Verkenning financiële sector en klimaatadaptatie

Analyse financiële sector en klimaatadaptatie (2020-2021)


Samen Klimaatbestendig

Voor het verder versterken van klimaatadaptatie in Nederland is het belangrijk om inzicht te krijgen in de initiatieven die momenteel spelen op het gebied van klimaatrisico’s en -adaptatie in de financiële sector. Inzicht in het speelveld en een ‘gezamenlijke taal’ ontbreken voor banken, investeerders, verzekeraars en de gemeenten en waterschappen waar de financiële instellingen via de locaties van hun assets mee verbonden zijn. Welke instrumenten gebruiken financiële instellingen voor het toetsen en versterken van klimaatbestendigheid van hun investeringen en klanten, en wat is hun handelingsperspectief?

Op basis van twintig interviews met overheden, financiële instellingen en koepelorganisaties en aanvullend deskresearch bracht NextGreen met Samen Klimaatbestendig en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de huidige ontwikkelingen in kaart. Daarnaast inventariseerden we welke volgende stappen financiële instellingen willen en kunnen nemen, en hoe ze daarin beter kunnen samenwerken met overheden. Zowel financiële instellingen als overheden richten zich immers tot dezelfde groepen om klimaatadaptatie te stimuleren, zoals huiseigenaren, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven.

De resultaten van deze verkenning zijn samengebracht in een beeldverhaal. Naast een analyse van het speelveld, hebben we een aantal aanbevelingen gepresenteerd over hoe financiële instellingen en overheden hun activiteiten rond risicoanalyse, communicatie en financiële prikkels beter op elkaar af kunnen stemmen. Verder is de begrippenlijst toegevoegd als een eerste aanzet tot een meer gezamenlijke taal, om het gesprek tussen financiële instellingen en overheden effectiever te maken. Het resultaat is erg goed ontvangen door de verschillende gesprekspartners, en vormt een mooie basis voor eventuele vervolgstappen.

Doel

 • Vraagstukken en kansen rond klimaatbestendigheid in de financiële sector in kaart brengen
 • Aanzet voor een gezamenlijke taal ontwikkelen en handelingsperspectief richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven
 • Samenhangend en breed toegankelijk initiatieven overzicht: Wat gebeurt er al en wat is er aanvullend mogelijk en nodig voor een transitie in de financiële sector op het gebied van klimaatadaptatie?
 • Verkennen behoefte en mogelijkheid voor een samenwerkingsverband voor dit onderwerp

Rol en activiteiten NextGreen

Inventarisatie, interviews en deskresearch | Uitwerken analyse en beeldverhaal | Verkennen samenwerkingsverband

Samen met Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en Climate Risk Services
Voorafgaand project


EU Finance@Biodiversity Community

EU Finance@Biodiversity Community (2017 – )


Europese Commissie, DG Milieu


Om biodiversiteit, de basis van al het leven, beter te integreren in investeringsbeslissingen van financiële instellingen, start de Europese Commissie de EU Finance@Biodiversity Community. Verschillende deelnemers delen in deze Community of Practice hun ervaringen en inzichten over hun activiteiten en investeringsstrategieën aangaande ecosystemen en biodiversiteit. De F@B Community bouwt onder andere voort op de ervaringen uit de eerdere Nederlandse CoP Financial Institutions & Natural Capital die ook door NextGreen is gefaciliteerd.

Deelnemers

ABN AMRO, Achmea Investment Managemenst, Actiam, Affirmative IM, ASN Bank, AXA Investment Managers, Bank of Ireland, Bankinter, CDC Biodiversité, Conservation Capital, EIB, Finance in Motion, FMO, GLS Bank, ING, INOCAP, Mirova, Piraeus Bank, Rabobank en SCOR. Carbon Disclosure Standards Board, Ministry of Economic Affairs, Natural Capital Coalition, Natural Capital Finance Alliance, UNEP FI, VBDO.

Doel

Het ondersteunen van de transitie naar een duurzame financiële sector, door:

 • Delen en promoten van ‘best practices’
 • Verdiepen in 3 werkgroepen: ‘Biodiversity Accounting’, ‘Positive impact’ en ‘Ambition & Responsibility’
 • Verbinden met andere ontwikkelingen en initiatieven rond green finance

Rol en activiteiten NextGreen

Ondersteunen EU Platform Business@Biodiversity | Leiden workstream Finance | Faciliteren F@B Community | Begeleiden werkgroep.
Samen met ICF International.