Toolbox financiering klimaatadaptatie

Toolbox financiering klimaatadaptatie (2021)


Ministerie van Binnenlandse Zaken (Min BZK) en RVO

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt een online toolbox over de financiering van klimaatadaptatie. Hierin wordt informatie samengebracht over de kosten en baten van klimaatadaptatie, verschillende financieringsvormen en -constructies, en meekoppelkansen. Mede op basis van het eerdere werk binnen de Alliantie Financiële Prikkels en de Analyse Finance en Klimaatadaptatie draagt NextGreen bij aan deze toolbox. Het ontsluiten van de beschikbare informatie voor een brede groep professionals binnen overheden, financiële instellingen en gebouweigenaren staat daarbij voorop.

Doel

 • Beschikbare informatie over de financiering van klimaatadaptatie bundelen en toegankelijk maken.
 • Diverse stakeholders inspireren om klimaatadaptatie op innovatieve wijze te financieren.

Rol en activiteiten NextGreen

Meedenken over structuur van de toolbox | Relevante informatiebronnen ontsluiten | Projectbladen samenstellen

Samen met in60seconds en &Flux.


Resultaten en meer…

Toolbox ‘Financiering klimaatadaptatieFinance for Biodiversity Pledge

Finance for Biodiversity Pledge (2020 – )


Finance for Biodiversity Foundation

Om het wereldwijde biodiversiteitsverlies te keren, is een transitie nodig in alle sectoren van de samenleving. Ook financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en asset managers zien dat ze door hun investeringen zowel een positieve als een negatieve invloed op natuur en biodiversiteit hebben. Biodiversiteitsverlies is voor financiële instellingen een potentieel bedrijfsrisico op de langere termijn.

Financiële instellingen willen zich daarom naast het groeiende commitment aan klimaatdoelen nu ook committeren aan het bewaren en herstellen van biodiversiteit. Hierover bundelen ze hun krachten in de Finance for Biodiversity Pledge. Banken, verzekeraars, asset managers en impact funds uit verschillende landen doen hierin de belofte om de komende jaren aan de slag te gaan met biodiversiteit. Ze doen roepen andere financiële instellingen en staatshoofden op om zich bij hen aan te sluiten om in dit decennium te zorgen voor een omkering in het wereldwijde verlies van biodiversiteit.

De Finance for Biodiversity Pledge is geïnitieerd door leden van de F@B Community of Practice. De Pledge is uitgegroeid tot een zelfstandig project dat wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende financiële instellingen.

Deelnemers

Deelnemers aan de Finance for Biodiversity Foundation: Achmea Investment Management, ACTIAM N.V., Bankinter, Coöperatie Klaverblad Verzekeringen U.A., Coöperatieve Rabobank U.A., HSBC Global Asset Management, the international business of Federated Hermes, Karner Blue Capital, La Financière de l’Échiquier, Pireaus Financial Holdings, Mirova, Robeco, SCOR SE en Swedbank Robur

Voor een overzicht van alle ondertekenaars van de Pledge, zie signatories.

Doel

 • Aandacht voor biodiversiteit vergroten bij financiële instellingen en overheden
 • Krachten bundelen en gezamenlijke ontwikkeling faciliteren
 • Staatshoofden aanmoedigen om tijdens de CBD COP15 ambitieuze doelen te stellen voor biodiversiteit

Rol en activiteiten NextGreen

Coördinatie ondertekening en launch events | Community management | Communicatie

Samen met: Anita de Horde van De Horde Advies
Voorafgaand project

Finance@Biodiversity Community


Verkenning financiële sector en klimaatadaptatie

Analyse financiële sector en klimaatadaptatie (2020-2021)


Samen Klimaatbestendig

Voor het verder versterken van klimaatadaptatie in Nederland is het belangrijk om inzicht te krijgen in de initiatieven die momenteel spelen op het gebied van klimaatrisico’s en -adaptatie in de financiële sector. Inzicht in het speelveld en een ‘gezamenlijke taal’ ontbreken voor banken, investeerders, verzekeraars en de gemeenten en waterschappen waar de financiële instellingen via de locaties van hun assets mee verbonden zijn. Welke instrumenten gebruiken financiële instellingen voor het toetsen en versterken van klimaatbestendigheid van hun investeringen en klanten, en wat is hun handelingsperspectief?

Op basis van twintig interviews met overheden, financiële instellingen en koepelorganisaties en aanvullend deskresearch bracht NextGreen met Samen Klimaatbestendig en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de huidige ontwikkelingen in kaart. Daarnaast inventariseerden we welke volgende stappen financiële instellingen willen en kunnen nemen, en hoe ze daarin beter kunnen samenwerken met overheden. Zowel financiële instellingen als overheden richten zich immers tot dezelfde groepen om klimaatadaptatie te stimuleren, zoals huiseigenaren, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven.

De resultaten van deze verkenning zijn samengebracht in een beeldverhaal. Naast een analyse van het speelveld, hebben we een aantal aanbevelingen gepresenteerd over hoe financiële instellingen en overheden hun activiteiten rond risicoanalyse, communicatie en financiële prikkels beter op elkaar af kunnen stemmen. Verder is de begrippenlijst toegevoegd als een eerste aanzet tot een meer gezamenlijke taal, om het gesprek tussen financiële instellingen en overheden effectiever te maken. Het resultaat is erg goed ontvangen door de verschillende gesprekspartners, en vormt een mooie basis voor eventuele vervolgstappen.

Doel

 • Vraagstukken en kansen rond klimaatbestendigheid in de financiële sector in kaart brengen
 • Aanzet voor een gezamenlijke taal ontwikkelen en handelingsperspectief richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven
 • Samenhangend en breed toegankelijk initiatieven overzicht: Wat gebeurt er al en wat is er aanvullend mogelijk en nodig voor een transitie in de financiële sector op het gebied van klimaatadaptatie?
 • Verkennen behoefte en mogelijkheid voor een samenwerkingsverband voor dit onderwerp

Rol en activiteiten NextGreen

Inventarisatie, interviews en deskresearch | Uitwerken analyse en beeldverhaal | Verkennen samenwerkingsverband

Samen met Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en Climate Risk Services
Voorafgaand project


EU Finance@Biodiversity Community

EU Finance@Biodiversity Community (2017 – )


Europese Commissie, DG Milieu


Om biodiversiteit, de basis van al het leven, beter te integreren in investeringsbeslissingen van financiële instellingen, start de Europese Commissie de EU Finance@Biodiversity Community. Verschillende deelnemers delen in deze Community of Practice hun ervaringen en inzichten over hun activiteiten en investeringsstrategieën aangaande ecosystemen en biodiversiteit. De F@B Community bouwt onder andere voort op de ervaringen uit de eerdere Nederlandse CoP Financial Institutions & Natural Capital die ook door NextGreen is gefaciliteerd.

Deelnemers

ABN AMRO, Achmea Investment Managemenst, Actiam, Affirmative IM, ASN Bank, AXA Investment Managers, Bank of Ireland, Bankinter, CDC Biodiversité, Conservation Capital, EIB, Finance in Motion, FMO, GLS Bank, ING, INOCAP, Mirova, Piraeus Bank, Rabobank en SCOR. Carbon Disclosure Standards Board, Ministry of Economic Affairs, Natural Capital Coalition, Natural Capital Finance Alliance, UNEP FI, VBDO.

Doel

Het ondersteunen van de transitie naar een duurzame financiële sector, door:

 • Delen en promoten van ‘best practices’
 • Verdiepen in 3 werkgroepen: ‘Biodiversity Accounting’, ‘Positive impact’ en ‘Ambition & Responsibility’
 • Verbinden met andere ontwikkelingen en initiatieven rond green finance

Rol en activiteiten NextGreen

Ondersteunen EU Platform Business@Biodiversity | Leiden workstream Finance | Faciliteren F@B Community | Begeleiden werkgroep.
Samen met ICF International.