Beslismodel Publiek-Private Instrumenten

Beslismodel publiek-private instrumenten (2018 – 2019)


Waternet

Hoe kunnen gemeenten en waterschappen klimaatadaptieve maatregelen borgen op privaat terrein bij gebiedsontwikkeling, transformatie en aanpassingen in de stad? Er zijn ervaringen in pilots en projecten, maar een overzicht met lessen en afwegingen ontbrak.

NextGreen interviewde Amsterdamse deskundigen over hun ervaringen, lessen en het opschalingspotentieel van instrumenten zoals de waterneutrale bouwenvelop, het kavelpaspoort en een duurzame rioolheffing. De inzichten verwerkten we in een raamwerk, om vervolgens een beslissingsondersteunend systeem (beslismodel) te maken voor maatwerk toepassing van de beschikbare instrumenten op basis van de lokale situatie. Bijvoorbeeld op basis van grondpositie, bestemmingsplan, investeringsambitie, risicobenadering en de verwachte acceptatie door andere publieke en private partijen. We kijken onder andere naar de mate waarin instrumenten dwingend of juist meer verleidend van aard zijn, en in hoeverre ze ook samen te combineren zijn.

Het raamwerk en het beslismodel voor het borgen van klimaatadaptatie op privaat terrein sluiten aan op andere overzichten van instrumenten zoals in de Roadmap Klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling van de City Deal Klimaatadaptatie. NextGreen leverde de informatie aan voor vijf factsheets in deze Roadmap, op basis van de interviews.

Betrokkenen

Waternet, Gemeente Amsterdam, Amsterdam Rainproof, City Deal Klimaatadaptatie, Heijmans en BPD

Doel

Gezamenlijk overzicht en inzicht creëren in werking van publiek-private instrumenten voor borgen van klimaatadaptatie op privaat terrein

Rol en activiteiten NextGreen

Houden van interviews | Opstellen raamwerk | Organiseren en faciliteren co-creatie bijeenkomst voor beslismodel | Overdragen geleerde lessen
Samen met Stroom en Onderstroom

EU CoP Finance@Biodiversity

EU CoP Finance@Biodiversity (2017 – )


Europese Commissie, DG Milieu


Om biodiversiteit, de basis van al het leven, beter te integreren in investeringsbeslissingen van financiële instellingen, start de Europese Commissie de Community of Practice Finance@Biodiversity. Verschillende deelnemers delen in deze Community of Practice hun ervaringen en inzichten over hun activiteiten en investeringsstrategieën aangaande ecosystemen en biodiversiteit. De EU CoP F@B bouwt onder andere voort op de ervaringen uit de eerdere Nederlandse CoP Financial Institutions & Natural Capital die ook door NextGreen is gefaciliteerd.

Deelnemers

Actiam, ASN Bank, AXA Investment Management, CDC Biodiversité, Degroof Petercam, Ebanka, EIB, GLS Bank, Finance in Motion, FMO, ING Belgium, Mirova en Piraeus Bank. Carbon Disclosure Standards Board, Ministry of Economic Affairs, Natural Capital Coalition, Natural Capital Finance Alliance, UNEP FI, VBDO.

Doel

Het ondersteunen van de transitie naar een duurzame financiële sector, door:

 • Delen en promoten van ‘best practices’
 • Verdiepen in 3 werkgroepen: ‘Biodiversity Accounting’, ‘Positive impact’ en ‘Ambition & Responsibility’
 • Verbinden met andere ontwikkelingen en initiatieven rond green finance

Rol en activiteiten NextGreen

Ondersteunen EU Platform Business@Biodiversity | Leiden workstream Finance | Faciliteren CoP F@B | Begeleiden werkgroep. Samen met ICF International.


Resultaten en meer…Green Deal Infranatuur

Green Deal Infranatuur (2016 – )


Rijkswaterstaat

De Nederlandse biodiversiteit staat onder druk. De grote infrastructuur, met zijn vele bermen, heeft veel potentie om gebieden te verbinden en zo de biodiversiteit te vergroten. Binnen de Green Deal Infranatuur willen diverse partijen, op initiatief van De Vlinderstichting, deze potentie verder onderzoeken en benutten. Dat doen ze door kennis en ervaring te delen. Vanuit een aantal werkgroepen wordt de eigen praktijk verdiept en versterkt, zowel wat betreft aanleg, beheer en onderhoud als ook businessmodellen en aanbestedingsprocessen.

Partners

 • Overheden: Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, Gemeente Tilburg, de waterschappen Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Rivierenland, Rijn en IJssel en Brabant Water, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Bedrijven: Arcadis, ENGIE Infra & Mobility, Gasunie, Heijmans, Sweco, TenneT, ProRail, Vitens, Royal HaskoningDHV
 • Kennisorganisaties: De Vlinderstichting (initiatiefnemer)

Doel

De Nederlandse infrastructuur zodanig aanleggen en beheren dat het een bijdrage levert aan biodiversiteit, door:

 • Praktijkvoorbeelden in kaart brengen en verdiepen
 • Kennis ontwikkelen en delen
 • Gunstige voorwaarden scheppen door samenwerking

Rol en activiteiten NextGreen

Interactieve werkateliers voorbereiden en begeleiden |  Organisatie en begeleiding symposium |  Bijdragen aan voortgangsoverleggen


Resultaten en meer…Vergroenen Belastingen

Vergroenen Belastingen (2015 – )


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Differentiatie van belastingen kan worden ingezet als prikkel voor brede bewustwording rond klimaatadaptatie. Belastingvoordelen zorgen dat investeringen, in een groen dak of infiltratiekratten in de tuin bijvoorbeeld, terugverdiend kunnen worden en bieden daarmee een financiële prikkel.

Voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie inventariseerden wij verschillende soorten financiële prikkels die gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en tuinen. Het rapport toont trends rond financiële incentives en meekoppel mogelijkheden met andere duurzame thema’s. Het bijbehorende pamflet met infographic roept gemeenten en waterschappen op voor gezamenlijke vervolgstappen.

Eerder onderzochten we binnen de Green Deal Groene Daken de juridische en financiële aspecten van belastingdifferentiatie voor de rioolheffing, waterschapsbelasting en OZB. Via pilots willen we de toepasbaarheid verder uitwerken.

Vier pilots ontvingen in april een financiële bijdrage. In het najaar van 2019 volgt er een nieuwe oproep voor pilots. Geef je eventuele interesse eventueel door met een mail aan info@nextgreen.nl, en/of houd de nieuwsbrief van Ruimtelijke Adaptatie in de gaten.

Partners

 • Klankbordgroep: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Stichting RIONED, Amsterdam Rainproof, gemeente Rotterdam, Waterschap Hunze en Aa’s, Ambient
 • Werkspoor vanuit Green Deal Groene Daken: Waterschappen Vechtstromen (voorzitter), Aa en Maas en De Dommel, gemeenten Enschede, Rotterdam en Son en Breugel, VEBIDAK

Doel

Het onderzoeken van de mogelijkheden en effectiviteit van differentiatie van belastingen, door:

 • Experimenteren en doorrekenen in pilots
 • Inventariseren van de bestaande praktijk

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Ontwikkelen rapport | Faciliteren klankbordgroep | Organiseren leerproces pilots
Samen met Stroom en Onderstroom


Resultaten en meer…Green Deal Groene Daken

Green Deal Groene Daken (2014 – )


Stichting GD Groene Daken


Begroeide daken hebben meerdere voordelen: ze vangen fijnstof af, houden gebouwen koeler, verminderen hittestress in steden, bufferen water tijdens hevige regenval en vergroten de biodiversiteit. En ze zorgen daarnaast ook voor meer gebruiksruimte.

Dat levert veel op, voor degene die erin investeert, maar vooral ook voor anderen in de omgeving. Op initiatief van Leven op Daken onderzoeken bedrijven, gemeenten, waterschappen, financiële partijen en kennisinstellingen binnen deze Green Deal naar succesvolle routes om groene daken landelijk te stimuleren.

In fase 1 (2014-2015) ontwikkelden we nieuwe verdienconcepten. In fase 2 (2016-2019) werken we de verdienconcepten verder uit en experimenteren we in praktijksituaties.

Partners

 • Overheden: Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen min IenM); provincies Noord-Brabant en Overijssel; gemeenten Almere, Amsterdam, Enschede, Tilburg, Eindhoven en Son en Breugel; Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Aa en Maas, de Dommel, en Vechtstromen
 • Koepelorganisaties: VEBIDAK, Vereniging Bouwwerk Begroeners, VHG branchevereniging van ondernemers in het groen, Vereniging GDO
 • Bedrijven: Leven op Daken, BTL Nederland, Mastum Daksystemen, Nelen & Schuurmans, Optigrün Benelux, Sempergreen, Van der Tol Groep, Zinco Benelux en Atelier GroenBlauw, Carlisle Construction Materials BV, Triflex BV, Zoontjens International BV
 • Kennisorganisaties: Amsterdam Rainproof, NIOO, Stichting Roof Update, VIBA-Expo, de Vlinderstichting, Stichting Groenkeur, de Natuur en Milieufederaties
 • Burgerinitiatief: Grachten van Smaragd

Doel

Landelijke stimulering van groene daken, door:

 • Ontwikkelen van een nieuw maatschappelijk verdienmodel
 • Benutten van kansen, wegnemen (waar mogelijk) van belemmeringen
 • Experimenteren met verdienmodellen in praktijksituaties

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Organiseren en faciliteren bijeenkomsten | Resultaten verdienmodel, kansen en knelpunten vastleggen | Verbinden met andere ontwikkelingen in de context | Communicatie
Samen met Stroom en Onderstroom


Resultaten en meer…
Voorafgaand project


Haalbaarheidsonderzoek Green Deal Groene Daken (2013)


Leven op Daken


Na een pitch bij het ministerie van Economische Zaken wilde Leven op Daken de haalbaarheid van een Green Deal laten onderzoeken. Behalve ministeries werden gemeenten, provincies, waterschappen en aanverwante organisaties en bedrijven benaderd voor deelname aan een Green Deal Groene Daken. Resultaat: een Plan van Aanpak en een concepttekst voor de Green Deal.