Rijke oogst dialoog City Deal Klimaatadaptatie

Tijdens de City Deal bijeenkomst van 13 februari voerden deelnemers van de City Deal Klimaatadaptatie een vruchtbare dialoog met een aantal belangrijke sleutelspelers in de vastgoed sector en infra & energienetwerken. Beiden voeren stresstesten uit voor klimaatadaptatie, maar spreken elkaar doorgaans niet. Ze staan voor dezelfde risico’s van uitval, schade en gezondheid door toenemende wateroverlast, hitte en droogte in stedelijk en landelijk gebied. Rond verschillende gesignaleerde knelpunten op lokaal en nationaal niveau verkenden de deelnemers oplossingen en benoemden een aantal acties. Samen met coördinatoren van de City Deal faciliteerde NextGreen deze dialoog.

De korte informatieve pitches door vertegenwoordigers van infra-organisaties ProRail, Rijkswaterstaat, TenneT en vastgoedbetrokkenen MVGM Vastgoedbeheer, GroeneHuisvesters en het Verbond van Verzekeraars gaven de aanzet tot verdere brainstorm en dialoog.
In deze setting werd het gesprek over de klimaatrisico’s in de stad (de zogenaamde ‘risicodialogen’) duidelijk breder getrokken dan de rol die de gemeenten hierin hebben. Omgekeerd hebben de beheerders van vitale infrastructuur ook behoefte aan afstemming op hoofdlijnen met gemeenten en provincies.

Zowel voor het thema ‘Vastgoed & verzekerbaarheid’ als ‘Infrastructuur & netwerken’ ging men aan de slag met een overzicht van concrete uitdagingen, knelpunten en kansen. In groepen werden vervolgens acht onderwerpen verder uitgediept, o.a. door partijen te benoemen die hierbij betrokken zijn en mogelijke oplossingen, concrete acties of opties voor samenwerking te benoemen. Een platform waarin werkwijzen en resultaten van stresstesten gedeeld kan worden kwam als een van de oplossingen naar voren.

Op de website van de City Deal Klimaatadaptatie is een samenvatting van de acht onderwerpen terug te vinden, evenals een link naar de presentaties van deze middag.

Klik hier voor de samenvatting en presentaties op de website van de City Deal Klimaatadaptatie