Vergroenen Belastingen

Vergroenen Belastingen (2015 – 2018)


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie inventariseerden wij verschillende soorten financiële prikkels die gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en tuinen. Het rapport toont trends rond financiële incentives en meekoppel mogelijkheden met andere duurzame thema’s. Het bijbehorende pamflet met infographic roept gemeenten en waterschappen op voor gezamenlijke vervolgstappen.

Eerder onderzochten we binnen de Green Deal Groene Daken de juridische en financiële aspecten van belastingdifferentiatie voor de rioolheffing, waterschapsbelasting en OZB. Via pilots willen we de toepasbaarheid verder uitwerken.  Hiervoor is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd op basis waarvan de Alliantie Financiële Prikkels is gestart.

Partners

 • Klankbordgroep: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Stichting RIONED, Amsterdam Rainproof, gemeente Rotterdam, Waterschap Hunze en Aa’s, Ambient
 • Werkspoor vanuit Green Deal Groene Daken: Waterschappen Vechtstromen (voorzitter), Aa en Maas en De Dommel, gemeenten Enschede, Rotterdam en Son en Breugel, VEBIDAK

Doel

Het onderzoeken van de mogelijkheden en effectiviteit van financiële prikkels, door:

 • Inventariseren van de bestaande praktijk
 • Haalbaarheidsonderzoek samenwerking

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Ontwikkelen rapport | Faciliteren klankbordgroep
Samen met Stroom en Onderstroom


Resultaten en meer…Nationaal Daken Plan

Nationaal Daken Plan (2019 – 2020)


Stichting Green Deal Groene Daken

In vervolg op de Green Deal Groene Daken werkte NextGreen het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2023 uit. Daarin wordt het belang van een multifunctionele inrichting van het dakenlandschap benadrukt om méér impact te behalen dan alleen met de focus op daken voor zonnepanelen. Ook voor de natuur, hittestress, wateroverlast, gezondheid en druk op ruimtegebruik biedt ons dakenlandschap oplossingen.
Met dit plan van aanpak nodigen de partners van het Nationaal Daken Plan anderen uit om aan te haken en zo de agenda samen verder uit te bouwen en te realiseren. Het plan is richtinggevend van opzet, en biedt ruimte om op basis van monitoring en actualiteit bijgesteld te worden. Samen op weg naar een meer en betere multifunctionele inzet van Nederlandse daken!

Partners Nationaal Dakenplan

Overheden: gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, Tilburg en Utrecht; Waterschappen Aa en Maas; Amstel, Gooi en Vecht; De Dommel, Vechtstromen; Provincies Noord-Brabant en Overijssel
Koepelorganisaties: Stichting Groenkeur, Stichting Roof Update, VEBIDAK, VHG branchevereniging van ondernemers in het groen, Vereniging Bouwwerk Begroeners, Vereniging GDO, VESP,
Bedrijven: Atelier GroenBlauw, BTL Nederland, Carlisle Construction Materials, Nederlandse Dakdekkers Associatie, Nelen & Schuurmans, Optigrün Benelux, READAR, Sempergreen, Triflex BV, Van der Tol Groep, ZinCo Benelux, Zoontjens International BV
Kennisorganisaties: Aeres Hogeschool, Amsterdam Rainproof, Het Groene Loket, Hogeschool PXL, KNW Waternetwerk, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Natuur en Milieufederaties, NIOO-KNAW, RDGA, ROC Mondriaan, Rooftop Revolution, Stichting RIONED, STOWA, VIBA-Expo, de Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland
Burgerinitiatieven: Grachten van Smaragd, Stichting Ulebelt

Doel

Landelijke stimulering van multifuctionele daken, door:
• Stimuleren van een bredere mindset
• Verankering in beleid
• Stimulerende financieringsmodellen
• Bekwame vakmensen en innovatie

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Community management partners NDP | Ondersteunen bestuur, opdrachtgeversraad en partnerbijeenkomsten | Werkgroepen NDP inrichten

Samen met Stroom en Onderstroom
Voorafgaand project


Afwegingskader omgevingsvisie

Praktijkproef afwegingskader omgevingsvisie met SDG’s (2019 – 2020)


Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Een belangrijk vraagstuk bij de implementatie van de omgevingsvisie is hoe een gemeente vorm en invulling kan geven aan het integraal kijken naar de fysieke leefomgeving. Hoe kunnen duurzame thema’s zoals energietransitie, gezondheid en luchtkwaliteit een plek krijgen in de omgevingsvisie? En welk kader kan gebruikt worden bij een integrale afweging tussen deze thema’s in de leefomgeving?

Om gemeenten te ondersteunen met een afwegingskader organiseerde de VNG praktijkproeven met een aantal gemeenten om op basis van de SDG’s en op basis van de m.e.r. tot een kader te komen.  Met de resultaten is een handreiking voor gemeenten gemaakt om de omgevingsvisie op praktische wijze te verbinden met de Sustainable Development Goals (SDG’s of Global Goals) en de Milieueffectrapportage.

NextGreen faciliteerde de werksessies met de gemeenten waarin een concept afwegingskader stap voor stap vorm kreeg. De Global Goals blijken een inspirerende basis te vormen voor de omgevingsvisie met hun twee specifieke kenmerken: het werken aan een positieve agenda ‘Doing good’ waarbij je kijkt wat je méér kunt doen dan wat wettelijk vereist is. En het uitgangspunt dat iedereen meetelt: ‘leave no-one behind’.

Deelnemers

Gemeenten Dongen, Smallingerland, Staphorst en Súdwest-Fryslan

Doel

Middels een praktijkproef komen tot een afwegingskader met de SDG’s die gemeenten kunnen gebruiken voor hun omgevingsvisie om integrale afwegingen te maken

Rol en activiteiten NextGreen

Voorbereiden en faciliteren 6 werksessies | meedenken over afwegingskader | meelezen met handreiking.
Samen met Ellen van Reesch en Jos van der Schot (Innovatiepartners)


ResultatenBeslismodel Publiek-Private Instrumenten

Beslismodel publiek-private instrumenten (2018 – 2019)


Waternet

Hoe kunnen gemeenten en waterschappen klimaatadaptieve maatregelen borgen op privaat terrein bij gebiedsontwikkeling, transformatie en aanpassingen in de stad? Er zijn ervaringen in pilots en projecten, maar een overzicht met lessen en afwegingen ontbrak.

NextGreen interviewde Amsterdamse deskundigen over hun ervaringen, lessen en het opschalingspotentieel van instrumenten zoals de waterneutrale bouwenvelop, het kavelpaspoort en een duurzame rioolheffing. De inzichten verwerkten we in een raamwerk, om vervolgens een beslissingsondersteunend systeem (beslismodel) te maken voor maatwerk toepassing van de beschikbare instrumenten op basis van de lokale situatie. Bijvoorbeeld op basis van grondpositie, bestemmingsplan, investeringsambitie, risicobenadering en de verwachte acceptatie door andere publieke en private partijen. We kijken onder andere naar de mate waarin instrumenten dwingend of juist meer verleidend van aard zijn, en in hoeverre ze ook samen te combineren zijn.

Het raamwerk en het beslismodel voor het borgen van klimaatadaptatie op privaat terrein zijn gepubliceerd op de website van Rainproof. Ze sluiten aan op andere overzichten van instrumenten zoals in de Roadmap Klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling van de City Deal Klimaatadaptatie. NextGreen leverde de informatie aan voor vijf factsheets in deze Roadmap, op basis van de interviews.

Betrokkenen

Waternet, Gemeente Amsterdam, Amsterdam Rainproof, City Deal Klimaatadaptatie, Heijmans en BPD

Doel

Gezamenlijk overzicht en inzicht creëren in werking van publiek-private instrumenten voor borgen van klimaatadaptatie op privaat terrein

Rol en activiteiten NextGreen

Houden van interviews | Opstellen raamwerk | Organiseren en faciliteren co-creatie bijeenkomst voor beslismodel | Overdragen geleerde lessen
Samen met Stroom en Onderstroom
Expedities Natuurlijk Kapitaal

Expedities Natuurlijk Kapitaal (2018)


VBDO


Natuurlijk kapitaal in de agro-food sector, wat speelt er en welke invloed hebben bedrijven en financiële instellingen? Hoe gaan koplopers in de bouw om met teruglopende biodiversiteit en welke rol speelt een bank of investeerder daarbij? Tijdens de expedities die de VBDO, CREM en NextGreen organiseerden gingen we in op deze thema’s. Op de ForwardFarm van Bayer bij Roubos Akkerbouw zagen en hoorden we over biologicals en werken met de natuur. Bayer, ACTIAM, Rabobank en Eosta namen ons mee in hun ambities en ervaringen rond het gesprek tussen financiers, investeerders en bedrijven. Op en in het CIRCL gebouw in Amsterdam spraken we met ABN AMRO, Van Nieuwpoort Groep, Dekker Grondstoffen en Heijmans over naturebased solutions en de meervoudige business case.

De expeditie deelnemers deelden hun uitdagingen en inzichten, en een expert panel dacht mee over routes richting kansen en oplossingen. Beide expedities sloten aan op andere finance en business-trajecten waarin NextGreen, VBDO en CREM werken aan natuurlijk kapitaal.

De Natuurlijk Kapitaal expedities organiseren we in nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het whitepaper ‘Value creation with Natural Capital, An expedition by finance and business’ bundelt de resultaten en inzichten.

Deelnemers

 • Finance: Leden van Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), Leden van EU Community of Practice Finance@Biodiversity en leden van eerdere Community of Practice Financial Institutions and Natural Capital
 • Business: Partners van MVO Nederland en het koplopernetwerk
 • Experts: IUCN NL, AT Osborne, Dutch Butterfly Conservation

Doelen

 • Verkennen en verdiepen van natuurlijk kapitaal risico’s en kansen
 • Versterken netwerk business en finance
 • Versnellen transitie finance en natuurlijk kapitaal

Rol en activiteiten NextGreen

Mede organiseren en co-faciliteren expedities | Whitepaper opstellen
Samen met VBDO en CREM
Foto’s: Expedities Natuurlijk Kapitaal

Green Deal Infranatuur

Green Deal Infranatuur (2016 – 2019)


Rijkswaterstaat

De Nederlandse biodiversiteit staat onder druk. De grote infrastructuur, met zijn vele bermen, heeft veel potentie om gebieden te verbinden en zo de biodiversiteit te vergroten. Binnen de Green Deal Infranatuur willen diverse partijen, op initiatief van De Vlinderstichting, deze potentie verder onderzoeken en benutten. Dat doen ze door kennis en ervaring te delen. Vanuit een aantal werkgroepen wordt de eigen praktijk verdiept en versterkt, zowel wat betreft aanleg, beheer en onderhoud als ook businessmodellen en aanbestedingsprocessen.

Partners

 • Overheden: Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, Gemeente Tilburg, de waterschappen Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Rivierenland, Rijn en IJssel en Brabant Water, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Bedrijven: Arcadis, ENGIE Infra & Mobility, Gasunie, Heijmans, Sweco, TenneT, ProRail, Vitens, Royal HaskoningDHV
 • Kennisorganisaties: De Vlinderstichting (initiatiefnemer)

Doel

De Nederlandse infrastructuur zodanig aanleggen en beheren dat het een bijdrage levert aan biodiversiteit, door:

 • Praktijkvoorbeelden in kaart brengen en verdiepen
 • Kennis ontwikkelen en delen
 • Gunstige voorwaarden scheppen door samenwerking

Rol en activiteiten NextGreen

Interactieve werkateliers voorbereiden en begeleiden |  Organisatie en begeleiding symposium |  Bijdragen aan voortgangsoverleggen


Resultaten en meer…Vergroenen Belastingen

Vergroenen Belastingen (2015 – 2018)


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie inventariseerden wij verschillende soorten financiële prikkels die gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en tuinen. Het rapport toont trends rond financiële incentives en meekoppel mogelijkheden met andere duurzame thema’s. Het bijbehorende pamflet met infographic roept gemeenten en waterschappen op voor gezamenlijke vervolgstappen.

Eerder onderzochten we binnen de Green Deal Groene Daken de juridische en financiële aspecten van belastingdifferentiatie voor de rioolheffing, waterschapsbelasting en OZB. Via pilots willen we de toepasbaarheid verder uitwerken.  Hiervoor is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd op basis waarvan de Alliantie Financiële Prikkels is gestart.

Partners

 • Klankbordgroep: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Stichting RIONED, Amsterdam Rainproof, gemeente Rotterdam, Waterschap Hunze en Aa’s, Ambient
 • Werkspoor vanuit Green Deal Groene Daken: Waterschappen Vechtstromen (voorzitter), Aa en Maas en De Dommel, gemeenten Enschede, Rotterdam en Son en Breugel, VEBIDAK

Doel

Het onderzoeken van de mogelijkheden en effectiviteit van financiële prikkels, door:

 • Inventariseren van de bestaande praktijk
 • Haalbaarheidsonderzoek samenwerking

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Ontwikkelen rapport | Faciliteren klankbordgroep
Samen met Stroom en Onderstroom


Resultaten en meer…Verdienmodel BIO-borders (2018)

Verdienmodel BioBorders (2018)


De Groene Reiger, DuurzaamDoor


Het concept BioBborders van De Groene Reiger maakt groene tuinen en biodivers openbaar groen in de wijk vanzelfsprekend. De aanpak wil kopers en huurders van nieuwbouwwoningen verleiden en ontzorgen door passende tuinconcepten aan te bieden in combinatie met ondersteuning bij aanplant en onderhoud. De gemeente Heiloo past BioBborders toe in de nieuwbouwwijk Melco, als pilot en onderdeel van het programma Groen Kapitaal van de Provincie Noord-Holland. Voor het Rijksprogramma DuurzaamDoor is deze praktijkcasus onderdeel van de participatietafel natuurinclusief bouwen.

Voor de lange termijn borging van het groen in de wijk onderzocht NextGreen in een workshop met betrokken stakeholders van deze pilot in de gemeente Heiloo de mogelijke maatschappelijke verdienmodellen en pijlers voor nieuwe investeringsafspraken. Er is gewerkt met het waardenwiel, een door NextGreen aangereikt model waarmee in een oogopslag helder is welke waarde voor wie belangrijk is. Het levert de basis informatie voor een gezamenlijke toekomstgerichte investeringsbalans waar NextGreen het denkraam voor heeft ontwikkeld.

NextGreen begeleidt ook de ontwikkeling van verdienmodellen in de Green Deal Groene Daken, zoals het vergroenen van belastingen.

Partners

Provincie Noord-Holland, gemeente Heiloo, makelaar, Clusius College, projectontwikkelaar, bouwmaatschappij, tuinarchitect en de lokale afdeling van de tuinvereniging Groei&Bloei.

Doel

Borgen van groen in een nieuwbouwwijk met behulp van een gezamenlijk meervoudig verdienmodel.

Rol en activiteiten NextGreen

Inventarisatie van initiatieven verdienmodel groen in de wijk | interactieve workshop verzorgen


Resultaten en meer…


Dialoog Natuurlijk Kapitaal

Dialoog Natuurlijk Kapitaal (2015)


Ministerie van Economische Zaken


Betere investeringen en innovatieve verdienmodellen, dat is de kern om te komen tot een duurzame businesscase, waarin rekening wordt gehouden met ‘natuurlijk kapitaal’. Een gezamenlijk doel, meer en heldere informatie en het daaruit voortvloeiend meer maatschappelijk bewustzijn kunnen met elkaar de basis verschaffen die daarvoor nodig is.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de dialoog tussen de rijksoverheid en enkele maatschappelijke sectoren, die NextGreen organiseerde in het najaar 2015. Dat deden we vanuit onze overtuiging dat innovatieve samenwerking cruciaal is voor een veerkrachtige economie, waarin ook gerekend wordt met de factor natuurlijk kapitaal.

Deelnemers

 • MKB en grondgebonden organisaties: Foreco, Huiberts Bloembollen, KAVB, Oogenlust, Metta standaard, Natuurmonumenten, VHG hoveniers in het groen, Vlinderstichting
 • Grote bedrijven en ketens: ASML, BAM, CREM, Desso, DSM, Eneco, Groningen Seaports, Heijmans, Heineken, Interface, IUCN NL, MVO Nederland, NS, Philips, Platform BEE, Schiphol, True Price, VNO-NCW
 • Accountants: BDO, Deloitte, EY, KPMG, NBA, PwC, Raad voor de Jaarverslaggeving
 • Finance: ABN AMRO, Achmea, ASN Bank, Commonland, De Friesland Zorgverzekeraar, Nationaal Groenfonds, IUCN NL, J. Safra Sarasin Bank, NLII, Rabobank, SNS Bank, Triodos, VBDO
 • Overheden: CBS, De 12 Landschappen, gemeente Haarlem, NEVI, PBL, PIANOo, provincie Noord-Brabant, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, RIVM, VNG, Waterschap Noorderzijlvest, RWS, WUR
 • Rijksoverheid: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RVO.nl

Doel

Zicht krijgen op gezamenlijke vervolgstappen voor natuurlijk kapitaal, door:

 • Vijf workshops met koplopers en deelnemers aan lopende programma’s
 • Formuleren van actielijnen
 • Expliciet maken van de rollen, acties en samenwerking van de verschillende partijen

Rol en activiteiten NextGreen

Organiseren dialoog | Co-faciliteren 5 workshops en 3 deelsessies | Resultaten verwerken | Schrijven van een samenvattende notitie
Sessies en presentaties

Roadmap duurzame ontwikkeling (2013)Arc2

Arc2 wilde graag meer zicht krijgen op hun eigen focus op duurzame ontwikkeling. Samen met de architecten van Arc2 en personen uit hun context hebben we in een interactieve sessie een strategie bepaald en uitgewerkt in de vorm van een roadmap.


Brainstorm kansen Blauwe Economie in Noord-West Holland (2014)Duurzaam Ondernemen in Noord-West-Holland

Tijdens een evenement over de Blauwe Economie hebben we een aantal innovatiesessies gehouden met ondernemers op de informatiemarkt. Met sprekers Gunter Pauli en Koert van Mensvoort verkenden we kansen voor een circulaire economie in Noord-West-Holland.

Meer informatie: Verslag


Presentaties Bedrijven en Biodiversiteit (2014, 2015)Provinciaal Platform Biodiversiteit en Energieke Samenleving

Provincie Noord-Holland

Presentatie over de Community of Practice Bedrijven en Biodiversiteit, toegepast op de mogelijkheden voor provincies om de transitie bedrijven en biodiversiteit te versnellen.

Break-out sessie “Wat is uw groen kapitaal?” bij congres Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland


Workshop Slimmer investeren via Social Impact Bonds (2012)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Tijdens de conferentie ‘Slimmer Investeren in Stedelijke Ontwikkeling en Energiebesparing’ zetten deelnemers zelf een drietal ‘Social Impact Bonds’ op. Resultaat: een gouden top 3 van tips voor andere conferentie deelnemers.
Download: Verslag


Presentatie C2C en LCA: Duurzaamheid objectief meetbaar? (2012)Cradle to Cradle Café

Op basis van de werkgroep C2C en LCA hielden we een een interactieve presentatie voor circa 150 architecten, ontwerpers, inkopers, marketeers en adviseurs, waarin we de resultaten vertaalden naar hun praktijk. Daarnaast fungeerden we als gespreksleider gedurende de bijeenkomst.

Meer informatie: Verslag